Loading...

Избор на одитор за 2021 г. на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 25.11.2021

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-67/25.11.2021 год.

Днес, 25.11.2021 год., в гр. София, ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕЗИЕВА – министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

На основание чл. 232а, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, във връзка с чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1 т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04. 2020 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г.), във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-Н-262/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от заседание, проведено на 22.11.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-16-1273/02.09.2021 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена:

НАЗНАЧАВА Одиторско дружество „Абагар Одит“ ООД, регистрация № 164 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България за одитор на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена за одита 2 000 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО – 800 часа и работни часове за текущи консултации – 400 часа.

Регистрираното одиторско дружество има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрираното одиторско дружество и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрираното одиторско дружество за проверката и заверката на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София да се представят от Изпълнителния директор в Министерството на икономиката в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрираното одиторско дружество или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Споделете