Loading...

“Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката”

Дата на обявяване: 05.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 14.04.2015

Министерство на икономиката с адрес: гр. София 1052, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-147/05.03.2015 г. на министъра на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката”.

Документация

Решение

Обявление

Решение за промяна от 19.03.2015 г.

Актуализирана документация

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител (публикувано на 04.06.2015)

Протоколи от работата на комисията (публикувани на 04.06.2015)

Доклад на комисията (публикуван на 04.06.2015)

Информация за освободени гаранции за участие (публикувана на 30.06.,2015)

Договор (16.12.2015)

Изпълнение на договор (25.03.2016)

Изпълнение на договор (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28.12.2018,публикувано в профила на купувача на 28.12.2018/

Споделете