Loading...

„Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 10.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.07.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.“

Решение за откриване /изпратено на 07.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в РОП и в профила на купувача/ публикувано в ОВ на ЕС на 12.06.2019г. /

Обявление за поръчка /изпратено на 07.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в РОП и в профила на купувача/ публикувано в ОВ на ЕС на 12.06.2019 г./

Документацията и образците към нея, проект на договор и ЕЕДОП ще бъдат публикувани в профила на купувача след публикуването на Обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 12.06.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 12.06.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 12.06.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 23.07.2019 г. на профила на купувача)

Съобщение за отваряне на Ценови параметри (публикувано на 07.08.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи с №1-2, Протокол № 3 и Протокол № 4 (публикувани на 03.09.2019 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 03.09.2019 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 03.09.2019 г. в профила на купувача/

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 14.10.2019 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 17.10.2019 г. в профила на купувача и в РОП )

Договор /публикуван в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Техническо предложение 1 /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Техническо предложение 2 /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Техническо предложение 3 /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Ценово предложение /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Приложение 4 /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Приложение 5 /публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 22.04.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 22.04.2020 г./

Споделете