Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг за избор на изпълнител на проекти 3AF31050 „Осигуряване на ГСМ съоръжения“, 3AF31051 „Осигуряване на платформа за паркинг, поддръжка и проверка на самолети за презареждане във въздуха“, 3AF31052 „М

Дата на обявяване: 06.12.2021
Крайна дата за подаване на документи: 17.12.2021

Референтен № 3AF31050, 3AF31051, 3AF31052, 3AF31053

Министерство на отбраната на Република България, в качеството си на СТРАНА-ДОМАКИН, съобщава своето намерение да отправи Покана за участие в международен търг (IFB) за избор на изпълнител на проекти 3AF31050 „Осигуряване на ГСМ съоръжения“, 3AF31051 „Осигуряване на платформа за паркинг, поддръжка и проверка на самолети за презареждане във въздуха“, 3AF31052 „Модернизиране на писта за излитане и кацане“ и проект 3AF31053 „Осигуряване на площадка за разполагане на самолети“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Кратко описание:

Проект 3AF31050 включва изграждането на:


-Разширение на съществуващия складов район за съхранение на гориво за реактивни двигатели JET с два допълнителни резервоари с номинален работен единичен обем 300м3, всеки в стоманобетонов саркофаг с куполообразен покрив и аварийна вентилационна инсталация;

-Две вертикални стълби и площадка с предпазен околовръстен парапет за достъп до зоната на нивомерните прибори и дихателното оборудване на покрива на всеки резервоар;

-Разширение на съществуваща помпена станция с доълнително оборудване – помпа, заедно с газоотделител, фин филтър, филтър сепаратор, разходомер и клапан;

-Тръбопровод за транспортиране на гориво към площадката за зареждане на самолети цистерни;

-Изграждане на път за противопожарни цели;

-Площадкова канализационна мрежа за отвеждане на евентуални течове

-Разширение на SCADA инсталацията с необходимата апаратура за наблюдение, измерване и управление на новите съоръжения;

-Силова електрозахранваща инсталация и резервирано електрозахранване с дизелгенератор, както и заземителна и мълниезащитна инсталации;

– Работно, аварийно и евакуационно осветление;

– Районно и охранително осветление;

-Система за пожароизвестяване и система за видеонаблюдение;

-Реконструкция на част от съществуващата пътна инфраструктура между Ж.П. разтоварището и площадката за самолети цистерни;

-Улично осветление по свързващ път между Ж.П. разтоварището и площадката за самолети цистерни.

Проект 3AF31051 включва изграждането на:

-Проектът предвижда изграждане на нова площадка (стоянка) за паркинг, поддръжка и проверка на 2 самолета за презареждане във въздуха (AAR), с приблизителни размери: дължина 120 м и ширина 90 м, оразмерена за самолет КС-135;

-Изграждане на нова пътека за рулиране (ПР) за достъп до площадката;

-Реконструкция и разширяване до необходимата ширина и PCN на съществуващи ПР „G” и ПР „Н“;

-Колекторна подземна тръбопроводна система с два броя хидранти за зареждане с гориво;

-Противопожарен водоем с вместимост 380м3, водопровод от полиетиленови тръби РЕ 100 и надземни пожарни хидранти;
-Площадкова канализационна мрежа за води замърсени от горив и заустени в коалесцентен сепаратор;

– Отводнителна система за дъждовни води посредством улеи със шлиц, събирателни шахти с чугунена решетка, заустени в новопроектираните земно насипни отводнителни канавки;

-Едноетажна постройка за персонал до 10 човека, необходима за разполагане на оперативния персонал в близост до стоянката за двата горивозареждача;

-Наземно осветление на площадката, новата и съществуващите ПР със странични LED светлини, както и необходимата светлинна вертикална маркировка;

-Прожекторно осветление с LED прожектори и горещо поцинковани стоманотръбни стълбове за осветяване на площадката.

– Силово електрозахранване, тръбна кабелна мрежа, заземителни и мълниезащитни инсталации.

– Видеонаблюдение;

Проект 3AF31052 включва изграждането на:

– За обръщане посоката на движение на самолетите в двата края на ПИК ще се изградят площадки за обратен завой (hammerhead) с бетонова настилка.

– Изграждане на крайни участъци за спиране (КУС) с дължина 150,00 м. КУС

– Ремонтиране на настилката по цялата дължина на ПИК;

– Направа на ефективно отводняване на площадките за обратен завой и крайните участъци за спиране, които да заустват в съществуващата дренажно-отводнителна система на полосата;

– Промяна на конфигурацията на съществуващата светотехническа система съгласно изискванията за CAT II и съобразяването ѝ с модифицирането на ПИК и добавянето на площадките за обратен завой, като се изместват праговите и крайни светлини, удължават се страничните и осевите светлини, като се добавят и светлини на площадките за обратен завой на ПИК.

– Нова светлинна вертикална маркировка на ПИК до предварителен старт на всички ПР включително, съобразена с новата конфигурация и изискванията на нормативните документи.

– Подмяна на захранващата и управляваща системи за наземните светлини на летателното поле.

Проект 3AF31053 включва изграждането на:

-Площадка за разполагане на транзитен транспортен самолет, подходяща за опасни материали;

-Реконструкция и разширяване до необходимата ширина и PCN на съществуващата пътека за рулиране „Е“ в частта ѝ от ПИК до бъдещия перон.

-Отводнителна система за дъждовни води посредством улеи със шлиц, събирателни шахти с чугунена решетка, заустени в новопроектирана земно-насипна отводнителна канавка;

-Наземно осветление на площадката и съществуващата ПР „Е“, от ПИК до площадката, със странични LED светлини, както и необходимата светлинна вертикална маркировка;

-Прожекторно осветление с LED прожектори и горещо поцинковани стоманотръбни стълбове за осветяване на площадката.

-Силово електрозахранване, тръбна кабелна мрежа, заземителни и мълниезащитни инсталации;

-Система за видеонаблюдение;

Не е предвидено провеждане на оглед.

Приблизителна прогнозна стойност:

За Проект 3AF31050: 15 200 000.00 лева;
За Проект 3AF31051: 12 700 000.00 лева;
За Проект 3AF31052: 70 700 000.00 лева;
За Проект 3AF31053: 6 980 000.00 лева.

Съгласно т. 5(ii)(b) от Документ на НАТО AC/4-D/2261 кандидата трябва да е извършвал или да извършва дейности и услуги, сходни на посочените, и да е способен да докаже чрез своята бъдеща оферта за участие в търга способността си да изпълни предмета на договора. Страните по произход трябва да избягват включването на имена на фирми, които вероятно няма да участват в търга за изпълнение на предвиждания вид работа.

Поканените да участват в процедурата кандидати могат да се обединяват и да подават обща оферта. Ако обединението не е юридическо лице, за всеки от участниците в него трябва да има издадена Декларация за съответствие. Изискването за наличие на Декларация за съответствие, важи и за подизпълнителите.

Важни срокове:

– номиниране на фирмите кандидати в страната домакин : януари 2022 г.;

– срок за изпращане на тръжните документи : 10 януари 2022 г.;

– срок за приемане на оферти : до 42-рия календарен ден след разпространението на тръжната документация;

– срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за подаването на офертата;

– очаквано сключване на договор: юни 2022 г.;

– очаквано приключване на договора: септември 2023 г.

Участниците ще трябва да представят декларация за валидност на офертите по образец от тръжната документация. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Ако е необходимо, страната-домакин ще покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, до сключване на договор. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от процедурата.

Предвиждан метод за провеждане на търга: Стандартна едноетапна процедура (най-ниска цена), в съответствие с параграф 6 (А) от Документ на НАТО AC/4-D/2261.

Ще бъде сключен един договор с фиксирана цена за всеки проект с един изпълнител. Нe се допуска участие за изпълнение само на отделни части.

Ниво на класификация на информацията: НАТО НЕКЛАСИФИЦИРАНО.

Страната-домакин не възнамерява да използва въпросник за общо финансово и техническо проучване на кандидатите по смисъла на т. 6А(k) от AC/4-D/2261.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Детайлна информация за търга, ще бъде включена в Тръжната документация, която ще се предостави на участниците, за които са получени Декларации за съответствие съгласно указанията на страната-домакин и процедурата на НАТО.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 17 декември 2021 г. на адрес:

Министерство на икономиката

гр. София 1052

ул. „Славянска” № 8

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:

Диана Ставрева

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете