Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг за проектиране и авторски надзор във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Дата на обявяване: 20.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 14.01.2020

Референтен № NSIP, CP 9А1301, CP 9A1385, проекти: 3AF31050, 3AF31051, 3AF31052, 3AF31053.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерство на отбраната на Република България, в качеството си на СТРАНА-ДОМАКИН, възнамерява да отправи Покана за участие в международен търг (IFB) с предмет: Проектиране и авторски надзор за проекти 3AF31050 „Осигуряване на ГСМ съоръжения“, 3AF31051 „Осигуряване на платформа за паркинг, поддръжка и проверка на самолети за презареждане във въздуха“, 3AF31052 „Модернизиране на писта за излитане и кацане“ от Пакет от способности CP 9А1301 „Съоръжения за презареждане във въздуха в зоната на отговорност на Обединеното командване в Европа“ и проекти 3AF31053 „Осигуряване на площадка за разполагане на самолети“ от Пакет от способности CP 9A1385 „Отбранителни и нападателни въздушни активи в сферата на отговорност на Върховния главнокомандващ на НАТО в Европа (SACEUR)“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Кратко описание:

Подобект 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и упражняване на авторски надзор за проект 3AF31050 „Осигуряване на ГСМ съоръжения“ на нов складов район за гориво с обща вместимост 600 м³, с прилежащи съоръжения и командна сграда.

Предвижда се проектиране на:

– Една група от два надземни стоманени вертикални резервоара 2 х 300 м³ (обща вместимост 600 м³) за съхранение на авиационно гориво JET със съответното оборудване към тях;

– Помпена станция за трансфер на гориво, със съответното оборудване;

– Дренажна система с необходимите резервоари за събиране и отвеждане на дренираното от резервоарите и съоръженията нестандартно гориво и неговото рециклиране;

– Тръбопроводна мрежа за горива свързана с хидрантите по проект 3AF31051 – Provide new aircraft parking and maintenance platform for AAR aircraft (Осигуряване на платформа за паркинг, поддръжка и проверка на самолети за презареждане във въздуха);

– Горивопровод от съществуващото ЖП разтоварище до новата помпена станция за трансфер на гориво;

– Автохидранти за долно товарене/разтоварване на автоцистерни и други дейности.

Подобект 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и упражняване на авторски надзор за проект 3AF31051 „Осигуряване на платформа за паркинг, поддръжка и проверка на самолети за презареждане във въздуха“.

Проектът цели изграждане на нова стоянка за паркинг, поддръжка и проверка на 2 самолета за презареждане във въздуха (AAR), включително и осигуряване на рулеви пътеки за достъп, летищно и площадково осветление, система за зареждане с хидранти с връзка към горивния тръбопровод на базата, изграждан по проект 3AF31050 – Provide new on-base JESI for AAR (Осигуряване на ГСМ съоръжения) и сграда за персонала.

Подобект 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и упражняване на авторски надзор за проект 3AF31052 „Модернизиране на писта за излитане и кацане“.

Предвижда се:

– Модифициране на съществуващата писта за излитане и кацане (ПИК) по цялата и дължина, с цел използването й от самолети за презареждане във въздуха. За да може да се използва пълната дължина на ПИК е необходимо осигуряването на рулеви пътеки, свързващи краищата на пистата за излитане и кацане. В западния край на ПИК ще се проектира обръщало (hammerhead), което ще осигури възможност за обръщане нa самолетите. Проектът включва и изпълнение на всички други необходими работи като адаптиране на съществуващите съоръжения (прагове, осветление, ILS, маркировка).

– Извършване на анализ за необходимостта от ремонт на настилката по цялата дължина на ПИК, предвид влошените експлоатационни качества на ПИК, вграждане на елементите от светлинната система при променена конфигурация на съществуващата светотехническа система, непрекъснатостта на процесите по полагане на настилката и необходимостта от изграждане на нова дренажно-отводнителна система на пистата, се налага. Анализът ще включва оценка на разходите, както и технологични и технически параметри.

Подобект 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и упражняване на авторски надзор за проект 3AF31053 „Осигуряване на площадка за разполагане на самолети.

Проектът предвижда изграждане на площадка за разполагане на два тактически самолета на изтребителната авиация и площадка за разполагане на транзитен транспортен самолет, подходяща за опасни материали.

Площадката за разполагане на два тактически самолета ще бъде с приблизителна площ 2 500,00 м². За достъп до площадката ще се използват рулевите пътеки, които се предвижда да бъдат изградени до площадката за самолетите за зареждане във въздуха по проект 3AF31051.

Площадката за разполагане на един транзитен транспортен самолет, разположена в северозападния край на летището ще бъде с площ приблизително 15 000,00 м². Същата да може да се използва за опасни товари и при необходимост да бъде предвидена берма.

При заявено желание от страна на участниците, на които е изпратена тръжната документация, може да бъде извършен оглед на обекта при спазване на националните процедури за достъп до същия и в период, посочен от страната-домакин.

Приблизителна прогнозна стойност:

За Проект 3AF31050: 383 469 евро;
За Проект 3AF31051: 357 904 евро;
За Проект 3AF31052: 2 300 813 евро;
За Проект 3AF31053: 383 469 евро.

Съгласно т. 5(ii)(b) от Документ на НАТО AC/4-D/2261 фирмата трябва да е извършвала или да извършва дейности и услуги, сходни на посочените, или да е способна да докаже чрез своята бъдеща оферта за участие в търга способността си да изпълни предмета на договора.

Поканените да участват в процедурата фирми могат да се обединяват и да подават обща оферта. Ако обединението не е юридическо лице, за всеки от участниците в него трябва да има издадена Декларация за съответствие. Изискването за наличие на Декларация за съответствие, важи и за подизпълнителите.

Важни срокове:

– номиниране на фирмите кандидати в страната домакин : 21 януари 2020 г.;
– срок за изпращане на тръжните документи : 24 януари 2020 г.;
– срок за приемане на оферти : до 42-рия календарен ден след разпространението на тръжната документация;
– срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за подаването на офертата;
– очаквано сключване на договор: 01 юни 2020 г.;
– очаквано приключване на договора: 2022г.-2023 г.

Участниците ще трябва да представят декларация за валидност на офертите по образец от тръжната документация. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Ако е необходимо, страната-домакин ще покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, до сключване на договор. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от процедурата. Участник, който откаже да удължи валидността на офертата си, се отстранява.

Предвиждан метод за провеждане на търга: Стандартна едноетапна процедура (най-ниска цена), в съответствие с параграф 6 (А) от Документ на НАТО AC/4-D/2261.

Ще бъде сключен един договор с фиксирана цена (образувана от сбора на цените на отделните подобекти) с един изпълнител. Нe се допуска участие за изпълнение само на отделни части.

Ниво на класификация на информацията: НАТО НЕКЛАСИФИЦИРАНО.

Страната-домакин не възнамерява да използва въпросник за общо финансово и техническо проучване на кандидатите по смисъла на т. 6А(k) от AC/4-D/2261.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Детайлна информация за търга, ще бъде включена в Тръжната документация, която ще се предостави на участниците, за които са получени Декларации за съответствие съгласно указанията на страната-домакин и процедурата на НАТО.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 14 януари 2020 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:

Диана Ставрева
Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете