Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг за ремонт и оборудване на склад за съхранение на материали клас IV във в.ф. 52370 – Негушево и ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси във в.ф. 22780- Долно Камарци и в.ф. 26690-Павликени

Дата на обявяване: 11.12.2020
Крайна дата за подаване на документи: 18.12.2020

Известие за намерение за обявяване на международен търг за ремонт и оборудване на склад за съхранение на материали клас IV във в.ф. 52370 – Негушево и ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси във в.ф. 22780- Долно Камарци и в.ф. 26690-Павликени

Референтен № 3FS31001-01, 3FS31001

Министерство на отбраната на Република България, в качеството си на СТРАНА-ДОМАКИН, съобщава своето намерение да отправи Покана за участие в международен търг (IFB) за избор на изпълнител на проект 3FS31001-01 – „Ремонт и оборудване на склад за съхранение на материали клас IV” във в.ф. 52370 – Негушево и проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси“ във в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени. Проектите са част от Пакет от способности СР 9А0997 „Препозициониране на формированията“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

1.Кратко описание:

Подобект 1: Проект 3FS31001-01 – „Ремонт и оборудване на склад за съхранение на материали клас IV” във в.ф. 52370 – Негушево, цели осигуряване на складов район за съхранение на материали клас IV, включващо рехабилитация и модернизация на съществуващи складове за съхранение на материали клас IV с цел модификация на същите и привеждането им в съответствие със стандартите на НАТО и всички свързани със сигурността, комуналността и инфраструктурата изисквания.

Подобект 2: 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси“ във в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени, цели осигуряване на складови райони за съхранение на боеприпаси, включващо рехабилитация и модернизация на съществуващи складове за съхранение на боеприпаси с цел модификация на същите и привеждането им в съответствие със стандартите на НАТО и всички свързани със сигурността, комуналността и инфраструктурата изисквания.

Не е предвидено провеждане на оглед.
Приблизителна прогнозна стойност:
Проект 3FS31001-01: 629 000 лева
Проект 3FS31001-03 – във в.ф. 22780 – Долно Камарци: 3 390 000 лева
Проект 3FS31001-03 – във в.ф. 26690 – Павликени: 4 756 000 лева

Съгласно т. 5(ii)(b) от Документ на НАТО AC/4-D/2261 фирмата трябва да е извършвала или да извършва дейности и услуги, сходни на посочените, или да е способна да докаже чрез своята бъдеща оферта за участие в търга способността си да изпълни предмета на договора. Страните по произход трябва да избягват включването на имена на фирми, които вероятно няма да участват в търга за изпълнение на предвиждания вид работа.

Поканените да участват в процедурата фирми могат да се обединяват и да подават обща оферта. Ако обединението не е юридическо лице, за всеки от участниците в него трябва да има издадена Декларация за съответствие. Изискването за наличие на Декларация за съответствие, важи и за подизпълнителите.

Важни срокове:

– номиниране на фирмите кандидати в страната домакин : 08 януари 2021 г.;
– срок за изпращане на тръжните документи : 14 януари 2021 г.;
– срок за приемане на оферти : до 42-рия календарен ден след разпространението на тръжната документация;
– срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за подаването на офертата;
– очаквано сключване на договор: до април 2021 г.;
– очаквано приключване на договора: декември 2022 г.

Участниците ще трябва да представят декларация за валидност на офертите по образец от тръжната документация. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Ако е необходимо, страната-домакин ще покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, до сключване на договор. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от процедурата. Участник, който откаже да удължи валидността на офертата си, се отстранява.

Предвиждан метод за провеждане на търга: Стандартна едноетапна процедура (най-ниска цена), в съответствие с параграф 6 (А) от Документ на НАТО AC/4-D/2261.

Ще бъде сключен един договор с фиксирана цена (образувана от сбора на цените на отделните подобекти) с един изпълнител. Нe се допуска участие за изпълнение само на отделни части.

Ниво на класификация на информацията: НАТО НЕКЛАСИФИЦИРАНО.

Страната-домакин не възнамерява да използва въпросник за общо финансово и техническо проучване на кандидатите по смисъла на т. 6А(k) от AC/4-D/2261.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Детайлна информация за търга, ще бъде включена в Тръжната документация, която ще се предостави на участниците, за които са получени Декларации за съответствие съгласно указанията на страната-домакин и процедурата на НАТО.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 18 декември 2020 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:
Диана Ставрева

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете