Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг за ремонт на резервоари за съхранение на горива във в.ф. 42700 – Сливен

Дата на обявяване: 20.04.2021
Крайна дата за подаване на документи: 29.04.2021

Референтен № 3PL31002

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерство на отбраната на Република България, в качеството си на СТРАНА-ДОМАКИН, съобщава своето намерение да отправи Покана за участие в международен търг (IFB) за избор на изпълнител на Проект 3PL31002 „Ремонт на резервоари за съхранение на горива“ във в.ф. 42700 – Сливен. Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Кратко описание:

Проект 3PL31002 включва изграждането на:

– Резервоарен парк с четири надземни стоманени резервоара 4 х 2500 м3 за съхранение на авиационно гориво JET A1– обща номинална вместимост 10000 m3.
– Автоналивна естакада за извършване на преливни операции с авиационно гориво от и на автоцистерни.
– ЖП наливна естакада за извършване на преливни операции с авиационно гориво от и на ЖП цистерни.
– Главна открита помпена станция, предназначена да обслужва резервоарния парк и терминалите с автохидранти на автоналивната естакада.
– Открита помпена станция, предназначена за разтоварване на продукт от ЖП цистерни. В помпената станция е разположено филтърно и помпено оборудване, монтирано и обвързано в две еднакви технологични линии, които са взаимнозаменяеми помежду си.
– Дренажни системи за отделяне на нестандартен продукт и вода от технологичните съоръжения и възстановяване на загубите на авиационно гориво.
– Противопожарно помпено с черпателен резервоар, водоем за пожарогасене и ВиК инсталации.
– Промишлено – дъждовна канализация.
– Командни сгради със системи за автоматизация, защита и наблюдение.
– Електроинсталации – силно и слаботокови.
– Пътища, бетонови площадки и пътеки.
– Ограда.
– Ликвидация на сгради.
– Тестове с гориво.

Не е предвидено провеждане на оглед.

Приблизителна прогнозна стойност: 51 000 000 лева.

Съгласно т. 5(ii)(b) от Документ на НАТО AC/4-D/2261 кандидата трябва да е извършвал или да извършва дейности и услуги, сходни на посочените, или да е способен да докаже чрез своята бъдеща оферта за участие в търга способността си да изпълни предмета на договора. Страните по произход трябва да избягват включването на имена на фирми, които вероятно няма да участват в търга за изпълнение на предвиждания вид работа.

Поканените да участват в процедурата фирми могат да се обединяват и да подават обща оферта. Ако обединението не е юридическо лице, за всеки от участниците в него трябва да има издадена Декларация за съответствие. Изискването за наличие на Декларация за съответствие, важи и за подизпълнителите.

Важни срокове:

– номиниране на фирмите кандидати в страната домакин : 14 май 2021 г.;
– срок за изпращане на тръжните документи : 21 май 2021 г.;
– срок за приемане на оферти : до 42-рия календарен ден след разпространението на тръжната документация;
– срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за подаването на офертата;
– очаквано сключване на договор: до септември 2021 г.;
– очаквано приключване на договора: декември 2022г.

Участниците ще трябва да представят декларация за валидност на офертите по образец от тръжната документация. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Ако е необходимо, страната-домакин ще покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, до сключване на договор. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от процедурата. Участник, който откаже да удължи валидността на офертата си, се отстранява..

Предвиждан метод за провеждане на търга: Стандартна едноетапна процедура (най-ниска цена), в съответствие с параграф 6 (А) от Документ на НАТО AC/4-D/2261.

Ще бъде сключен един договор с фиксирана цена с един изпълнител. Нe се допуска участие за изпълнение само на отделни части.

Ниво на класификация на информацията: НАТО НЕКЛАСИФИЦИРАНО.

Страната-домакин не възнамерява да използва въпросник за общо финансово и техническо проучване на кандидатите по смисъла на т. 6А(k) от AC/4-D/2261.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Детайлна информация за търга, ще бъде включена в Тръжната документация, която ще се предостави на участниците, за които са получени Декларации за съответствие съгласно указанията на страната-домакин и процедурата на НАТО.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 29 април 2021 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:
Диана Ставрева
Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете