Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за доставка на подемни платформи тип “ножица”

Дата на обявяване: 14.11.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг по проект 5Q27010-1W от Пакет способности CP 5A0156 с предмет на поръчката “Доставка на 4 бр. подемни платформи тип “ножица”, предназначени за работа в пресечени местности”. Предвижда се възможност за доставка на 1 бр. допълнителна подемна платформа от същия вид. Платформите следва да подпомагат дейностите по изграждане и функциониране на лагерите на силите за развръщане на НАТО, разположени в райони с различни географски и климатични особености. Основни изисквания към оборудването са: да бъде здраво и издръжливо, лесно за боравене, в т.ч. от лица без необходимата квалификация, да подлежи на съхранение във външни складови помещения, да функционира ежедневно в натоварен режим, при минимална необходимост от поддръжка и др.

Доставката на платформите трябва да бъде извършена в срок от 9 месеца след подписване на договора.

Търгът се провежда съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 250 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Важни срокове:

– 10 декември 2013 г. – представяне на Декларация за съответствие в NSPA;

– не по-малко от 42 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от изпращането на тръжните документи до кандидатите.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 1 декември 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете