Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг от Република Словения по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи

Дата на обявяване: 20.11.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Република Словения организира международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи във военновъздушната база в Керкле об Кърки (Cerklje ob Krki), Словения. В периода април 2013 г. – юни 2014 г. се предвиждат за изпълнение три проекта:

– 3AF37002 “Provide parking platform” – изграждане на перон за паркиране на въздухоплавателни средства с обща площ около 80 000 м2, перонни пътеки за рулиране, осветителна система, дренаж, маркировка и др.;

– 3AF37001 “Access road” – пренасочване на съществуващ път с приблизителни размери 1600 м обща дължина и 6 м ширина, с асфалтово покритие, включително приспособяване на съществуващите пунктове и връзки към околната инфраструктура;

– 3AF37003 “Hot Cargo Apron” – изграждане на перонен сервизен път с приблизителни размери 400 м обща дължина и 4 м ширина, с асфалтово покритие.

Приблизителната обща стойност на трите проекта е 10 000 000 евро.

Персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран с осъществяването на договора, следва да има осигурено разрешение за достъп до зони за сигурност във военен район.

Референтен №: 3AF37002, 3AF37001 и 3AF37003

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:
– 14 декември 2012 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– декември 2012 г./януари 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
– 14 февруари 2013 г. – проучване на мястото;
– 15 март 2013 г., 12:00 ч. – срок за представяне на офертите;
– 29 март 2013 г. – планирано сключване на договора.

За участие в търга и в изпълнение на договора ще се изискват съответни гаранции – 2% и 10% от общата сума на договора.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 3 декември 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението се намира на https://www.mi.government.bg/economy/baza-danni-na-kandidatite-za-uchastie-v-mezhdunarodni-protseduri-na-nato/.

Страната-домакин възнамерява да извърши финансова и техническа проверка на номинираните фирми. Фирмите ще трябва да предоставят отчет за оборота за предходните три финансови години, доказващи работа поне по три проекта (в рамките на предходните три финансови години), подобни на предложените. Не е необходимо проектите да са свързани с отбраната. Резюмето на изпълнения проект трябва да е на едностранно отпечатани листа, формат А4, и да включва следното: заглавие на проекта, снимки, клиент, стойност, пусков срок, описание (ясно описани строителни работи) и потвърждение от клиента. В офертите си поканените участници в търга трябва да опишат процедурата за ангажиране на подизпълнители, както следва: как се наблюдава и отчита работата на подизпълнителите; имената на подизпълнителите, които ще извършват работи и/или услуги (ако специални работи и/или услуги се извършват изцяло със собствени сили); за всеки подизпълнител се представя списък на проектите, по които съответният подизпълнител е работил през последните 3 години, и за всеки проект: име на проекта, клиент, стойност, година и потвърждение от клиента. Освен посоченото по-горе, техническото съответствие на фирмата ще се доказва чрез проучване на способността й да работи по график в периода, посочен за изпълнение на трите проекта – с План за изпълнение на проектите. Съответствието на финансовите изисквания ще се доказва с официално удостоверение, че кандидатът не е в производство по несъстоятелност.

Тръжните документи ще бъдат изпратени само до кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в търга.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на английски или словенски език.

Заявлението трябва да бъде изпратено до 14 декември 2012 г. на адрес:

Ministry of Defense of the Republic of Slovenia, Directorate of Logistics
Vojkova cesta 55A, SI – 1000 Ljubljana
Point of Contact: Mr. Franc PURGAJ / Mrs. Suzana TISNIKAR-GORIČANEC
Phone: 00 3861 471 26 09, 00 3861 471 1619,
Fax: 00 3861 471 16 84 00 3861 471 16 84
e-mail: franc.purgaj@mors.si; suzana.tisnikar.goricanec@mors.si

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете