Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг от Република Словения по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността

Дата на обявяване: 08.07.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Република Словения организира международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи във военновъздушната база в Cerklje ob Krki, Словения. Проектът предвижда изграждане на инсталация за съхранение на гориво за самолети в периода февруари 2014 г. – ноември 2015 г.

Референтен №: 3AF37011-0

Приблизителната обща стойност на проекта е 5 000 000 евро.

Персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран с осъществяването на договора, следва да има осигурено разрешение за достъп до зони за сигурност във военен район, както и да познава стандартите на НАТО засягащи проекта.

Важни срокове:

– 15 август 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати и подаване на заявления от фирмите в страната-домакин;
– септември 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
– до 20 октомври 2013 г. – проучване на мястото;
– 31 октомври 2013 г., 12:00 ч. в Словения – срок за представяне на оферти с валидност 6 месеца;
– 10 ноември 2013 г. – планирано сключване на договора.

За участие в търга и в изпълнение на договора ще се изискват съответни гаранции – 2 % и 10 % от общата сума на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 8 август 2013 г. на адрес:
Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.
Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят в страната-домакин писмено заявление за участие на английски или словенски език, въз основа на което ще се извърши предварителна финансова и техническа проверка на фирмите за съответствие. Фирмите трябва да приложат документи за оборота им през предходните три финансови години и доказващи работа поне по три проекта (в рамките на предходните три финансови години) подобни на предложения. Не е необходимо проектите да са свързани с отбраната. Резюмето на всеки изпълнен проект трябва да е на едностранно отпечатани листа, формат А4, и да включва следното: заглавие на проекта, снимки, клиент, стойност, пусков срок, описание (ясно описани строителни работи).
Заявлението трябва да бъде изпратено до 15 август 2013 г. на адрес:

Ministry of Defense of the Republic of Slovenia, Directorate of Logistics
Vojkova cesta 55A, Sl – 1000 Ljubljana
Point of Contact: Mr. Franc PURGAJ / Mrs. Suzana TISNIKAR-GORIČANEC
Phone: 00 3861 471 26 09, 00 3861 471 1619,
Fax: 00 3861 471 16 84 00 3861 471 16 84
e-mail: franc.purgaj@mors.si; suzana.tisnikar.goricanec@mors.si

В офертите си поканените участници в търга трябва да опишат процедурата за ангажиране на подизпълнители, както следва: как се наблюдава и отчита работата на подизпълнителите; имената на подизпълнителите, които ще извършват работи и/или услуги (ако специални работи и/или услуги се извършват изцяло със собствени сили); за всеки подизпълнител се представя списък на проектите, по които съответният подизпълнител е работил през последните 3 години, и за всеки проект: име на проекта, клиент, стойност и година. Освен посоченото по-горе, техническото съответствие на фирмата ще се доказва чрез проучване на способността й да работи по график в периода, посочен за изпълнение на проекта – с План за изпълнение на проекта. Съответствието на финансовите изисквания ще се доказва с официално удостоверение, че кандидатът не е в производство по несъстоятелност.

Тръжните документи ще бъдат изпратени само до кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в търга и преминали през предварителната финансова и техническа проверка.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете