Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за избор на изпълнител на проект 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) в Авиобаза Безмер“, включващ и проект 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ в Авиобаза Безмер

Дата на обявяване: 27.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 18.03.2019

Референтен № 3AF31020

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерство на отбраната на Република България, в качеството си на СТРАНА-ДОМАКИН, съобщава своето намерение да отправи Покана за участие в международен търг (IFB) за избор на изпълнител на проект 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) в Авиобаза Безмер“, включващ и проект 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ в Авиобаза Безмер. Проектите са част от Пакет от способности CP 9А1304 „Многоцелеви самолети в сферата на отговорност на SACEUR“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Предвиждан метод за провеждане на търга: Стандартна едноетапна процедура (най-ниска цена), в съответствие с параграф 6 (А) от Документ на НАТО AC/4-D/2261.

1. Кратко описание:

Подобект 1: Проект 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) цели изграждане на складов район за осигуряване с гориво за AGSR авиация, с прилежащи съоръжения и командна сграда, включващо:

– Резервоарен парк с три надземни стоманени резервоара 3 х 400 м3 за съхранение на авиационно гориво JET A1– обща номинална вместимост 1200 м3;

– Два терминала за извършване на преливни операции с авиационно гориво от и на автоцистерни и сервизни станции (специализирани цистерни за зареждане на самолети) с долно разположение на входно/изходните щуцери. Всеки терминал, оборудван с гъвкави товарни връзки 4ʺ (DN100), осигурява възможност за долно товарене/разтоварване на автоцистерни с номинален дебит на горивото 60 м3/ч.;

– Открита помпена станция за авиационно гориво JET A1, предназначена да обслужва резервоарния парк и двата терминала с автохидранти. В помпената станция е разположено основното филтърно и помпено оборудване, монтирано и обвързано в две еднакви взаимнозаменяеми технологични линии. Всяка линия е с капацитет 120 м3/ч гориво и може да работи едновременно и с двата терминала на автохидрантите.

– Противопожарен подземен резервоар 380 м3.

– Инсталация за адитиви, предназначена за приемане, съхранение и дозиране на два броя адитиви към авиационното гориво;

– Дренажна система за отделяне на нестандартен продукт и вода от технологичните съоръжения и възстановяване на загубите на авиационно гориво;

Подобект 2: Проект 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ цели да осигури възстановяване на съществуващ път (2200 м дълъг, 6 м широк) свързващ площадките за стратегически, тактически самолети и карго терминала в авиобаза Безмер.

2. При заявено желание от страна на участниците, на които е изпратена тръжната документация, може да бъде извършен оглед на обекта при спазване на националните процедури за достъп до същия и в период, посочен от страната-домакин.

3. Приблизителна прогнозна стойност:

Проект 3AF31020: 13 037 000 лева.
Проект 3AF31025: 2 000 000 лева.

Важни срокове:

1 април 2019 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
5 април 2019 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
55 календарни дни след разпространението на тръжната документация – краен срок за представяне на офертите;
октомври 2019 г. – планирано сключване на договора;
– декември 2020 г. – очаквано приключване на договора.

Срок на валидност на офертите: 8 месеца, считано от датата на подаването на офертата.

Участниците ще трябва да представят декларация за валидност на офертите по образец от тръжната документация. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата. Ако е необходимо, страната-домакин ще покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, до сключване на договор. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от процедурата. Участник, който откаже да удължи валидността на офертата си, се отстранява.

Ще бъде сключен един договор с фиксирана цена с един изпълнител. Не се допуска участие за изпълнение само на отделни части.

Ниво на класификация на информацията: НАТО НЕКЛАСИФИЦИРАНО.

В търга могат да участват фирми, които са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), и за които е издадена Декларация за съответствие.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 18 март 2019 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите дружества, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и необходимите декларация 1 и декларация 2.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете