Loading...

Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с мониторинга и наблюдението на изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори и с експертни становища при администриране на възражения и сигнали за нередности по Оперативна

Дата на обявяване: 14.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 28.10.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана за участие в пазарни консултации по чл.44 във вр. с 21, ал.2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на услуга с предмет ” Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с мониторинга и наблюдението на изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори и с експертни становища при администриране на възражения и сигнали за нередности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)”

Покана (публикувана на 14.10.2019г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 14.10.2019г. в профила на купувача)

Приложение № 1 – съдържащо индикативни области на експертиза (публикувано на 14.10.2019г. в профила на купувача)

Приложение №2 – Ценови параметри (публикувано на 14.10.2019г. в профила на купувача)

Споделете