Loading...

Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори, при администриране на възражения и сигнали за не

Дата на обявяване: 09.04.2019
Крайна дата за подаване на документи: 18.04.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана за участие в пазарни консултации по чл.44 във вр. с 21, ал.2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на услуга с предмет “Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ/административни договори, при администриране на възражения и сигнали за нередности, както и при осъществяване на вътрешен контрол по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)”

Покана (публикувана на 09.04.2019г. в профила на купувача)

Приложение № 1 Проект на Техническа спецификация. Изисквания за изпълнение на поръчката (публикувано на 09.04.2019г. в профила на купувача)

Приложение №2 Ценова стойност (публикувано на 09.04.2019г. в профила на купувача)

Споделете