Loading...

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 19.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган“.

Обявление за поръчка /публикувано на 19.08.2016 г./

Решение за откриване на процедурата/публикувано на 19.08.2016 г./

Документация за обществена поръчка /публикувана на 19.08.2016 г./

Разяснение /публикувано на 26.08.2016 г./

Разяснение /публикувано на 19.09.2016 г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 21.10.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови параметри /публикувано на 04.11.2016 г./

Протокол 1 и приложение 1 към него /публикувани на 12.12.2016 г./

Протокол 2 /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 – първа част /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 – втора част /публикуван на 12.12.2016 г./

Протокол 3 – трета част и приложение 1 към него /публикуван на 12.12.2016 г./

Решение за класиране /публикувано на 12.12.2016 г./

Доклад /публикуван на 12.12.2016 г./

Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка /публикувано на 23.01.2017 г./

Обявление за възложена поръчка – изпратено в РОП на 17.03.2017 г. – публикувано в РОП на 20.03.2017 г.

Договор /публикуван на 20.03.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

Споделете