Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Дата на обявяване: 20.05.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

1. Описание на обекта на процедурата: „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на следните части от сграда /офиси/ и складове, находящи се на територията на „Индустриален парк- Видин“, гр. Видин, собственост на НКИЗ ЕАД, както следва:

-Офис площи на ет.1 в Промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.1, от които: 1бр.- 15,75 кв.м.; 1бр.- 22,30 кв.м. и 1бр.- 70,68 кв.м.;

-Офис площи на ет.3 в Промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.1, от които: 2бр.- 12,75 кв.м.; 3бр.- 15,75 кв.м./всеки/; 1бр.- 18,60 кв.м.; 1бр.- 22,30 кв.м.; 1бр.- 31,80 кв.м. и 1бр.- 11,50 кв.м.

-Помещение с обща площ 100 кв.м. /хале 1-1/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.2; с предназначение: Промишлена сграда

-Помещение с обща площ 200 кв.м. /хале 1-2/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.2; с предназначение: Промишлена сграда

-Помещение с обща площ 350 кв.м. /хале 2-1/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.3; с предназначение: Промишлена сграда

-Помещение с обща площ 457 кв.м. /хале 2-2/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.3; с предназначение: Промишлена сграда

-Помещение с обща площ 457 кв.м. /хале 2-3/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.3; с предназначение: Промишлена сграда

Помещение с обща площ 430 кв.м. /хале 31/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.4; с предназначение: Промишлена сграда

Помещение с обща площ 430 кв.м. /хале 32/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.4; с предназначение: Промишлена сграда

Помещение с обща площ 430 кв.м. /хале 33/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.4; с предназначение: Промишлена сграда

Помещение с обща площ 170 кв.м. /хале 52/ в промишлена сграда с идентификатор 10971.512.141.6; с предназначение: Промишлена сграда

2. Срок за отдаване под наем: до 1 (една) година.

3. Място за изпълнение на процедурата: гр. Видин, Индустриален парк– Видин, Северна промишлена зона

4. Начална цена: съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител

Месечни наемни стойности на офиси и закрити складови площи, находящи се в Индустриален парк- Видин

Наименование

Наемната стойност в лева/кв.м./месец., без включени ДДС, комунални разходи и разходи по поддръжка

Наемна стойност в евро/кв.м./месец.,

без включени ДДС, комунални разходи и разходи по поддръжка

1

ОФИСИ, с площи от 10кв.м. до 60кв.м.

2,10 лв./кв.м./месец

1,07 евро/кв.м./месец

2

ОФИСИ, с площи от 60кв.м. до 100кв.м.

1,80 лв./кв.м./месец

0,92 евро/кв.м./месец

3

Закрити складови площи

3,00 лв./кв.м./месец

1,53 евро/кв.м./месец

5. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците:

В процедурата могат да участват само участници, които да използват наетия обект, съгласно предназначението му.

6. Получаване на документация и информация за процедурата, условия за оглед: Лицата, проявяващи интерес към настоящата процедура могат да свалят заявление за участие, декларация за оглед на обекта и проект на договора от електронната страница на дружеството. За оглед на обекта участниците могат да се обръщат към Мирела Томова- Специалист Управление на собствеността- Видин; тел.: 0887886246; ел. поща: m.tomova@nciz.bg и Огнян Михайлов- експерт, връзки с инвеститори; тел.: 0888324501; ел. поща: o.asenov@nciz.bg.

7. Заявление и документи за участие: Лицата, които имат желание да участват в процедурата, могат да заявят своя интерес чрез подаване на заявление за участие лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно и нотариална заверка на подписа, ведно с декларация за извършен оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа на следния адрес: „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4 или на следния имейл адрес: office@nciz.bg най- късно до 17:30 ч. на 17.06.2022 г.

С подаване на своето заявление и декларация се счита, че всеки участник в процедурата е запознат и приема условията, посочени в това обявление, както и в проекта на договор.

Споделете