Loading...

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон.

Дата на обявяване: 15.02.2021

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

1. Описание на обекта на процедурата: „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот от 15 (петнадесет) кв. м., собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, находящ се в ПИ с идентификатор 18174.60.287, с. Гурмазово, община Божурище, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № № РД-18-24/28.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно Скица на поземлен имот № 15-275804/13.06.2017 г. на СГКК – Софийска област, за разполагане на строителен фургон.
2. Срок за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон: 1 (една) година.
3. Място за изпълнение на процедурата: гр. Божурище, Икономическа зона София – Божурище.
4. Начална цена: 15 (петнадесет) лева, без ДДС на месец.
5. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците:

В процедурата могат да участват само субекти, които да използват наетия обект съгласно предназначението му, а именно за разполагане на строителен фургон.

Получаване на документация и информация за процедурата, условия за оглед: Лицата, проявяващи интерес към настоящата процедура могат да получат подробна информация за нея, както и да придобият заявление за участие и проекта на договор в офиса на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД на адрес: гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на обекта участниците могат да се обръщат към Илиян Георгиев, началник сектор „Управление на собствеността“ в НКИЗ ЕАД на тел.: 02/8 902 992 или 0885 657 550.

7. Заявление и документи за участие: Лицата, които имат желание да участват в процедурата, могат да заявят своя интерес чрез подаване на заявление за участие всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа на следния адрес: „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4 или на следната ел. поща: office@nciz.bg, най-късно до 14.00 часа на 19.02.2021 г. от участника или от упълномощено от него лице (с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа).

С подаване на своето заявление се счита, че всеки участник в процедурата е запознат и приема условията, посочени в това обявление, както и в проекта на договор.

Споделете