Loading...

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на оптични влакна

Дата на обявяване: 27.08.2020

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД


обявление

за провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

1. Описание на обекта на процедурата, цена и специални условия: „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната комуникационна инфраструктура на НКИЗ ЕАД, при цена и условия както следва:

1.1. оптични влакна във външно трасе, сингъл мод, за технологични и корпоративни нужди, разположени от шахта, находяща се в гр. Божурище, област София, бул. „Европа“ № 1А, до помещение за колокация на територията на гр. Божурище – начална наемна цена за един брой оптично влакно 80,00 (осемдесет) лева, без ДДС на месец. Едно лице има право да наеме не повече от две влакна, представляващи част от външната комуникационна инфраструктура;

1.2. възможност за поставяне на устройство, размер 1U с ел. консумация до 100W, в помещение за колокация, с резервирано захранване – начална наемна цена 40,00 (четиридесет) лева, без ДДС на месец;

1.3. оптични влакна във вътрешно трасе на територията на Икономическа зона София-Божурище, за свързване на индивидуален потребител в имотите – начална наемна цена за един брой оптично влакно 30,00 (тридесет) лева, без ДДС на месец.

Лицата, сключили договор за наем с НКИЗ ЕАД, нямат право да преотдават наетите оптични влакна, както и да отстъпват на трети лица място за колокация.

2. Срок за отдаване под наем на оптични влакна: до 1 (една) година.

3. Място за изпълнение на процедурата: гр. Божурище, Икономическа зона София – Божурище.

4. Получаване на документи и информация за процедурата: Лицата, проявяващи интерес към настоящата процедура могат да се запознаят с проекта на договор и с параметрите на оптичната комуникационна инфраструктура в офиса на НКИЗ ЕАД на адрес: гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За по-подробна информация могат да се обръщат към – Илиян Георгиев, началник сектор „Управление на собствеността“ в НКИЗ ЕАД на тел.: 02/8 902 992 или Камен Палагачев, специалист координатор ИТ в НКИЗ ЕАД на тел.: 02/ 8 902 985.

5. Заявление и документи за участие: Лицата, които имат желание да наемат оптични влакна, собственост на НКИЗ ЕАД, могат да заявят своя интерес на следната ел. поща: office@nciz.bg или чрез подаване на заявление за участие всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на следния адрес: „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4.

С подаване на своето заявление се счита, че всеки участник в процедурата е запознат и приема условията, посочени в това обявление, както и в проекта на договор.

Споделете