Loading...

Oбява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 23.08.2022
Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2022

О Б Я В А

“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, ЕИК 119048540, гр. Сливен

набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 година

Сумата на актива на баланса на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД и нетните приходи от продажби за 2021 г. са:

  • Сума на актива на баланса: 7764 (седем хиляди, седемстотин шестдесет и четири) хиляди лева.
  • Нетни приходи от продажби: 577 (петстотин седемдесет и седем) хиляди лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията, на адрес: “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен 8800, бул. “Старозагорско шосе”, административна сграда, 2-ри етаж, и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации, без да се увеличава цената на одита.

За контакти: тел.: 044/662081; GSM: 0898680359

E-mail: ppzc_ad@abv.bg

Споделете