Loading...

Oбява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 13.07.2023
Крайна дата за подаване на документи: 14.08.2023

Българска агенция за експортно застраховане „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

набира оферти с предмет

„Извършване на независим финансов одит на отчетната 2023 година от регистрирани одитори съгласно чл. 101 от Кодекса за застраховането“

С настоящата обява „БАЕЗ“ ЕАД набира оферти за извършване на следните дейности:

  1. Извършване на независим финансов одит на отчетната 2023 година от регистрирани одитори съгласно чл. 101 от Кодекса за застраховането;
  2. Договорени процедури за отчетната 2023 година съгласно МСССУ 4400 в изпълнение на чл. 126 от Кодекса за застраховането;

Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2022 г. е в размер на 79 840 хил. лева, от които 45 286 хил. лева е сумата на актива на баланса и 34 554 хил. лв. са приходите без оборотни данъци).

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  1. Да са физически или юридически лица, регистрирани одитори по смисъла на Закона за независимия финансов одит. Обстоятелството се проверява в публичния регистър https://www.ides.bg;
  2. Да отговарят на изискванията на чл. 101, чл. 101а от КЗ и Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България, приети с Решение по протокол № 27 от 07.04.2017 година на КФН /“Критериите“/;
  3. Да няма неизпълнени/неспазени задължения към БАЕЗ ЕАД.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата на адрес: „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1 и да съдържат:

  1. Обща цена на одита и договорените процедури;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти – телефон: 02/923 69 11

Споделете