Loading...

Обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 27.10.2021

О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” (НКИЗ) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и консолидиран годишен финансов отчет на Група „НКИЗ” за 2021 година.

Обект на одита

  1. Индивидуалният годишен финансов отчет на „НКИЗ” ЕАД за 2021 год.
  2. Консолидираният годишен финансов отчет на Група „НКИЗ“ за 2021 год.

Информация за дружеството:

Име на дружеството

Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2020 г.

Нетни приходи от продажби (хил. лв. ) през 2020 г.

НКИЗ ЕАД

128 446

6 279

ГРУПА НКИЗ

142 722

9 044

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост.

Възможно е в консолидирания годишен финансов отчет на Група „НКИЗ“ да бъдат включени допълнителни дъщерни дружества. Избраното в рамките на процедурата одиторско дружество следва да поеме ангажимент за тяхното включване в рамките на предложената цена.

Избраното одиторско дружество ще сключи договор с „НКИЗ” ЕАД за извършване на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен финансов отчет за 2021 год. и на консолидирания годишен финансов отчет на Група „НКИЗ“ за 2021 год..

Изисквания за допускане към участниците

С оглед числеността на дружествата от група НКИЗ ЕАД и балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране, участникът следва да отговаря кумулативно на следните условия:

  1. Да бъде одиторско дружество, с регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР на ЗНФО.
  2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и групи
  3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;
  4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
  5. Участникът следва да няма неуредени договорни отношения с „НКИЗ“ ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата „НКИЗ“).

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се удостоверява чрез проверка в публичния регистър към КПНРО.

Изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 се удостоверява с копия от одитираните финансови отчети и издадените одиторски доклади.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

  • Обща цена на одита без ДДС.
  • Общ брой работни часове за проверка и заверка.
  • Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на вътрешния одит.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София ул. „Ангел Кънчев” № 1. За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 0884 862 820.

Споделете