Loading...

ОБЯВА за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Асенов Лалев

Дата на обявяване: 28.02.2024
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2024

ОБЯВА

За продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2024 г.

Адвокат Веселин Колев – ДАК, депозитар на Георги Лалев, с адрес на кантората: гр. Добрич, ул. “Хан Крум“, №21, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 14.02.2024 г. до 27.02.2024 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Имуществото е собственост на Валентин Димитров, регистриран като земеделски стопанин с БУЛСТАТ 180501526.

Предмет на продажба е следната ДВИЖИМА ВЕЩ: Селскостопанска продукция – шарен слънчоглед с количество 142,4 тона, находящ се на съхранение в с. Главиница, Област Силистра, складова база на „ЕСДИ-04“ ЕООД.

Оглед на вещта може да се извършва след предварително съгласуване със заложния кредитор на телефон 0889443350.

Вещта се продава за начална минимална цена от 790 лева за тон, без право на ползване на ДДС.

Наддавачите могат да изпратят писмено предложението по електронен път на следния имейл адрес: vesko_kolev@abv.bg или на хартия чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес: гр. Добрич, ул. Хан Крум, №21.

В наддавателното предложение всеки наддавач посочва своите данни, данните за залогодателя и заложния кредитор и предложената от него цена с цифри и думи.

Наддавателни предложения под началната минимална цена, както и наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в продажбата, ще се считат за недействителни и няма да бъдат вземани предвид при определяне на купувач.

На 28.02.2024 г. от 10,00 ч. на адрес: гр. Добрич, ул. „Иван Пенаков“, №12, офис 19, ще бъде обявен купувачът, който е предложил най – висока цена. Наддавачите, предложили еднакви по размер най-високи цени, ще бъдат поканени в тридневен срок на устно наддаване с писмена покана, в която ще бъдат посочени точен час и място на наддаването.

След внасяне на предложената цена в пълен размер по сметката на депозитаря, ще бъде сключен договор за продажба на заложеното имущество между Георги Асенов Лалев и купувачът, който е внесъл предложената от него цена.

Споделете