Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Дата на обявяване: 05.10.2023
Крайна дата за подаване на документи: 04.10.2023

ОБЯВА

За продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Крайна дата за подаване на документи: 04.10.2023 г.

Адвокат Веселин Колев-ДАК, депозитар на Георги Лалев, с адрес на кантората: гр. Добрич, ул. “Хан Крум“, №21, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 21.09.2023 г. до 04.10.2023 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Имуществото е собственост на Валентин Димитров, регистриран като земеделски стопанин с БУЛСТАТ 180501526.

Предмет на продажба е следната ДВИЖИМА ВЕЩ: Селскостопанска продукция – слънчоглед с количество 40,06 тона, находящ се на съхранение в гр. Ямбол, Индустриална зона „Папас олио“ АД-Ямбол.

Оглед на вещта може да се извършва след предварително съгласуване със заложния кредитор на телефон 0889443350.

Вещта се продават за начална минимална цена от 720 лева, без право на ползване на ДДС.

Наддавачите могат да изпратят писмено предложението по електронен път на следния имейл адрес: vesko_kolev@abv.bg или на хартия чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес: гр. Добрич, ул. Хан Крум, №21.

В наддавателното предложение всеки наддавач посочва своите данни, данните за залогодателя и заложния кредитор и предложената от него цена с цифри и думи.

Наддавателни предложения под началната минимална цена, както и наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в продажбата, ще се считат за недействителни и няма да бъдат вземани предвид при определяне на купувач.

На 05.10.2023 г. от 14,00 ч. на адрес: гр. Добрич, ул. „Иван Пенаков“, №12, офис 19, ще бъде обявен купувачът, който е предложил най – висока цена. Наддавачите, предложили еднакви по размер най-високи цени, ще бъдат поканени в тридневен срок на устно наддаване с писмена покана, в която ще бъдат посочени точен час и място на наддаването.

След внасяне на предложената цена в пълен размер по сметката на депозитаря, ще бъде сключен договор за продажба на заложеното имущество между Георги Лалев и купувачът, който е внесъл предложената от него цена.

Споделете