Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на “Ледър Тренд” ЕООД

Дата на обявяване: 13.10.2023
Крайна дата за подаване на документи: 12.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД

На основание чл. 37 от Закона за особените залози /ЗОЗ/,

във връзка с чл. 337 – 341 от ТЗ

1. „Първа инвестиционна банка“ АД, с адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П, тел.: 028002350, обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на:

– движими вещи, представляващи машини и съоръжения за кожарската индустрия и други активи, находящи се в кожарска фабрика в гр. Етрополе, подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация, собственост на „ЛЕДЪР ТРЕНД“ EООД, ЕИК 204265140, заложени в полза на Банката с първи по ред особен залог.

2. Търгът ще се проведе на 13.10.2023 г., от 10:30 часа, в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П.

3. Движимите вещи се продават заедно, като съвкупност, при начална тръжна цена общо за всички вещи, в размер на: 2 184 493 лв. (два милиона сто осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три лева) без ДДС /не се дължи ДДС/, подробно описани в Приложение № 1 към Общите условия от тръжната документация.

4. Документацията за продажбата се намира на адрес: град София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П, като може да се закупи в срок до 15.00 часа на 12.10.2023 г., включително, при цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева с ДДС, платима по следната банкова сметка: BG36FINV9150100FAKTURI.

Допълнителна информация свързана с търга от „Първа инвестиционна банка” АД може да се получи на тел: 028002350.

Споделете