Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ОББ АД

Дата на обявяване: 11.08.2023
Крайна дата за подаване на документи: 10.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

по реда на чл. 37 и сл. от Закона за особените залози

„Обединена българска банка“АД, ЕИК 000694959, гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б, ОБЯВЯВА провеждане на търг по реда на ЗОЗ за продажба на следните движими вещи, собственост на “Евалко текстил импорт- експорт” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 101060542, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, заложени в полза на „ОББ“АД с първи по ред особен залог:

движима вещ

минимална цена

Парен котел VULKAN HEAING модел/тип 200 и горелка към него PROTERM GTM 150

780.00 лв.

Парен котел PROTERM GTM55 с горелка към него

750.00 лв.

Машина за настилане на плат KRONOS TEXTILMACHINES

220.00 лв.

Лек автомобил Ауди А4 с рег. № Е8494МН, с газова уредба, произведен 2003г., рама № WAUZZZ8EX4A047518

1400.00 лв.

Огледът на движимите вещи се извършва след предварително заявяване на адрес: гр. София, ул. “Св. София” № 5, или телефон 02/902 91 91, през времетраенето на проданта от 09.00 ч. до 17.00 ч. Движимите вещи се намират в гр. Благоевград.

Условията за провеждане на търга са на разположение в сградата на “ОББ” АД на адрес: гр. София, ул. “Св. София” №5 и на Интернет страницата на банката: https://estates.ubb.bg/sales/1845.

Наддавателни предложения се подават в деловодството на “ОББ” АД на адрес: гр. София, ул. “Св. София” №5, всеки присъствен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в периода от 28.07.2023 г. до 10.08.2023 г. вкл., като се отразяват във входящия регистър на банката. Крайният срок за подаване на предложения е 17.00 часа на 10.08.2023 г.

В търга нямат право да участват длъжникът, неговият законен представител, както и свързани с тях лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. Подробните условия за начина и реда на продажбата могат да бъдат узнати от книжата за продажбата и с подаването на наддавателно предложение ще се счита, че наддавачът е запознат с тях и ги приема. Всеки наддавач посочва вещите, за които наддава, предложената цена с цифри и с думи, прилага доказателство за внесен задатък и подава предложението си в запечатан плик. Наддавателни предложения, неотговарящи на тръжните условия, с цена под посочената минимална или без внесен задатък в размер на 10 % са невалидни.

Търгът ще се проведе на 11.08.2023 г. от 11.00 часа, в сградата на „ОББ“АД на адрес: гр. София, ул. “Св. София” № 5, когато ще бъдат отворени постъпилите наддавателни предложения и обявен спечелил купувач в присъствие на явилите се наддавачи.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно да внесе предложената от него цена в срок от 7 дни от приключване на проданта. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗОЗ продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената по сметка на депозитаря, след приспадане на внесения задатък. При неплащане в определения срок, за купувач се определя наддавачът, предложил следващата най-висока цена. Прехвърлянето на собствеността ще се извърши с писмен договор, като всички разноски са за сметка на купувача. Върху посочените цени не се дължи ДДС поради дерегистрация на собственика. Купувачът на продаваното МПС дължи за своя сметка заплащане на свързаните с продажбата данъци и нотариални такси.

Плащането на цената от обявения за купувач участник, както и внасянето на задатъка в размер на 10 %, се извършва по банкова сметка на назначения депозитар Ваня Барбалова, по сметка с IBAN: BG14UBBS88881000929565, BIC: UBBS BGSF, “ОББ” AД.

Тел. за контакти: 02/902 91 91 – Николай Илиев

Споделете