Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ПИБ АД

Дата на обявяване: 12.09.2023
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

На основание чл. 37 от Закона за особените залози /ЗОЗ/,

във връзка с чл. 337 – 341 от ТЗ /първа продан/

„Първа инвестиционна банка“ АД като заложен кредитор по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) съгласно: Договор за особен залог върху движими вещи вписан в Централния регистър на особените залози с рег. № 2020110200216 и пристъпване към изпълнение, вписано в Централния регистър на особените залози с рег. № 2021081001164, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОЗ.

ОБЯВЯВА

Продажба на публичен търг с явно наддаване съгласно чл. 337 – 341 ТЗ на движими вещи, подробно описани в Приложение 1, собственост на „КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ”, ЕИК 838102992, подробно индивидуализирани в тръжна документация, находящи се в с. Савино, община Тунджа, област Ямбол, местност Чалъка. Документацията за продажбата може да се закупи в срок до 17.00 ч. на 11.09.2023 г., включително.

Необходимо условие за участие в търга е внасянето на задатък в размер на 10 % от обявената първоначална цена на движимите вещи в срок до 17.00 ч. на 11.09.2023 г. по банкова сметка с титуляр депозитар Стефана Ценова, посочена в тръжната документация.

Огледи на продаваните движими вещи могат да се извършват всеки работен ден до 11.09.2023 г., включително в рамките на работното време, след закупуване на документацията за продажбата, внасяне на задатък и след предварително уточнение с представител на Дирекция „Проблемни активи” на „Първа инвестиционна банка” АД.

Провеждането на публичния търг с явно наддаване и обявяването на купувача ще бъде извършено на 12.09.2023 г., от 10:00 ч., в сградата на „Първа инвестиционна банка“ АД, на гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе“ 111 П. При неявяване на кандидати, ще се проведе втори търг на 28.09.2023 г. от 10:00 ч. на същото място, като документацията за продажбата в този случай ще може да бъде закупена до 27.09.2023 г., включително.

Движимите вещи се продават от името на заложния кредитор за сметка на залогодателя. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗОЗ продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената по сметка на депозитаря.

Телефон за допълнителна информация: 02/800 22 94.

Споделете