Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ПИБ АД

Дата на обявяване: 11.07.2023
Крайна дата за подаване на документи: 10.07.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ,

На основание чл. 37 от /ЗОЗ/,

във връзка с чл. 337 – 341 от ТЗ

Първа инвестиционна банка“ АД, с адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 111 П, ОБЯВЯВА провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на следните активи, собственост на „Винарска изба „Розова Долина“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 115040578, със седалище и адрес на управление, гр. Карлово, ул. „Бешбунар“ № 1, заложени в полза на Банката с първи по ред особен залог, а именно:

Транспортни средства

година на производство

Начална тръжна цена лв.

Лек автомобил-ОПЕЛ АСТРА PB1442AM

1996

332,10лв.

Тов авт. ПЕЖО PАRTNER PB5744BC

2005

502,20лв.

Търгът ще се проведе на 11.07.2023 г., от 11.00 часа, в сградата на “Първа инвестиционна банка” АД на адрес: гр. София, ул. “Цариградско шосе ” № 111 П

Условията за провеждане на търга и останалите тръжни книжа могат да бъдат закупени от „Първа инвестиционна банка” АД до 17,00 ч. на деня, предхождащ търга – 10.07.2023 г. при заплащане на цена в размер на 20,00 лева по сметка с IBAN BG36FINV9150100FAKTURI

Огледът на вещите може да се прави в работни дни от 9.00 часа до 17.00 часа, от закупилите тръжната документация, след осигуряване на достъп от представител на банката.

При неявяване на кандидати и/или не провеждане на търга, поради констатирани процедурни нарушения ще се проведе втори търг на 18.07.2023 г. от 11.00 ч. в сградата на “Първа инвестиционна банка” АД на адрес: гр. София, бул. “ Цариградско шосе“ 111 П, като в този случай тръжна документация за продажбата може да бъде закупена и внасянето на задатък може да бъде направено до 17.00 ч. на 17.07.2023 г. включително, като за продажбата ще се прилагат условията, заложени в настоящата обява.

В търга нямат право да участват длъжникът, неговият законен представител, както и свързани с тях лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Допълнителна информация от ПИБ АД може да се получи на тел. 0889111561 и 0885960132

Споделете