Loading...

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на Веселин Томов

Дата на обявяване: 18.06.2023
Крайна дата за подаване на документи: 17.06.2023

ОБЯВА

За продажба на имущество, заложено в полза на Веселин Томов

Крайна дата за подаване на документи: 17.06.2023 г.

Веселин Томов, адрес: град Добрич, ул.Максим Горки № 2, ет.4, ап.14, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 02-17.06.2023 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Веселин Томов по реда на Закона за особените залози имущество.

Имуществото е собственост на залогодателите Тихомир Тодоров регистриран като земеделски стопанин с БУЛСТАТ 179774606 и Румяна Тодорова

Предмет на продажба е следната ДВИЖИМА ВЕЩ: Хедер, марка: Klaas Vario 750, категория: S1a, цвят: зелен, номер на рама:70501028; рег. № ТХ 10974 А – втора употреба.

Оглед на вещта може да се извършва след предварително съгласуване със заложния кредитор на телефон 0888307229.

Вещта се продават за начална минимална цена от 9900 лева.

Наддавачите могат да изпратят писмено предложението си по електронен път на следния имейл адрес: adv.stefanova.iv@abv.bg или на хартия чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес: гр. Добрич ул.Ген.Киселов 3 ет.3 офис 3, за адвокат Ивайла Неделчева Стефанова.

В наддавателното предложение всеки наддавач посочва своите данни, данните за залогодателя и заложния кредитор и предложената от него цена с цифри и думи.

Наддавателни предложения под началната минимална цена, както и наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в продажбата, ще се считат за недействителни и няма да бъдат вземани предвид при определяне на купувач.

На 18.06.2023 г. на адрес: гр. Добрич ул.Ген.Киселов 3 ет.3 офис 3, ще бъде обявен купувачът, който е предложил най – висока цена. Наддавачите, предложили еднакви по размер най-високи цени, ще бъдат поканени в тридневен срок на устно наддаване с писмена покана, в която ще бъдат посочени точен час и място на наддаването.

След внасяне на предложената цена в пълен размер по сметката на депозитаря, ще бъде сключен договор за продажба на заложеното имущество между Веселин Желязков Томов. и купувачът, който е внесъл предложената от него цена.

Споделете