Loading...

Обява за продажба на недвижими имоти, собственост на “Тедимпекс” ЕООД /л/, гр. Хасково

Дата на обявяване: 28.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. в сила от 05.05.2020 година и съобразно Протокол № РД-21-31 от 05.09.2023г. на Министъра на икономиката и индустрията и Решение №1 от 27.09.2023 г. на ликвидатора на „ТЕДИМПЕКС“ЕООД/л/, гр. Хасково

ОБЯВЯВА:

 1. Открива процедура за продажба на съвкупност от недвижими имоти, собственост на „ТЕДИМПЕКС“ЕООД/л/, гр. Хасково, чрез търг с тайно наддаване при закрито заседание.
 2. Предмет на търга са съвкупност от недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:
  • УПИ XVII, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №4996/15.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г. ;
  • УПИ XVIII, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №4997/15.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г.;
  • УПИ XVI, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №4998/15.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г;
  • УПИ XV, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №4999/15.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г;
  • УПИ XIV, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №5000/16.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г.;
  • УПИ XIX, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 900 кв.м., АДС №5001/16.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г.;
  • УПИ XXV, кв. 26, пл. №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 285 кв.м., ведно със сграда енергоблок /трафопост/ построена през 1972, МК, етаж-1, с площ на застрояването ЮОкв. м., АДС №5006/17.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г;
  • УПИ XIII, кв. 26, пл №1776 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 1008 кв.м., АДС №5009/17.09.2004г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №104 от 19.07.2004г.;
  • УПИ II, кв. 26, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 1200 кв.м., АДС №2615/09.11.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №59 от 20.08.1998г.;
  • УПИ III, кв. 26, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 1600 кв.м., АДС №2616/09.11.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №59 от 20.08.1998г.;
  • УПИ IV, кв. 26, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 2600 кв.м., АДС №2617/09.11.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №59 от 20.08.1998г.;
  • УПИ VII, кв. 26, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 3100 кв.м., АДС №2619/09.11.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №59 от 20.08.1998г.;
  • УПИ VIII, кв. 26, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 3600 кв.м., АДС N°2620/09.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №59 от 20.08.1998г.;
  • УПИ VI, кв. 153, пл. №1768 по ПУП на гр. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 7400 кв.м., отразен в скица №67/31.01.2022г. като идентичен с този по АДС №2624/09.11.2000г., Планът за регулация и застрояване е утвърден със Заповед №3 от 27.01.1984г. и Заповед №370 от 13.12.2021г. при начална тръжна цена на съвкупността от недвижими имоти в размер на 317 010лв. /триста и седемнадесет хиляди и десет лева/.
 3. Търгът ще се проведе на 15.10.2023 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Московска” №27А, ет.1, ап.2.
 4. Всеки Кандидат може подаде предложение единствено и само за съвкупността от недвижими имоти при цена не по-ниска от началната тръжна цена в размер на 317 010лв. /триста и седемнадесет хиляди и десет лева/. В случай, че Кандидат подаде предложение само за една или няколко позиции, то предложението му се счита за невалидно и същият се отстранява.
 5. Начин на плащане – плащането следва да се извърши в български лева по сметка на дружеството.
 6. Срок за плащане на цената – спечелилият кандидат е длъжен да заплати оферираната от него цена в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на определянето му за Купувач.
 7. Размерът на депозита за участие в търга е 20%/двадесет на сто/ от началната тръжна цена и се внася в по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация най- късно до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.
 8. Стъпката за наддаване е в размер на 1% /един процент/ първоначална тръжна цена на съвкупността от недвижими имоти.
 9. Тръжната документация може да се получи от 05.10.2023г. до 12.10.2023г. от 09:30ч. до 12:00ч. на адрес: гр. София, ул. “Московска” №27А, ет.1, ап.2., срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 /петдесет/ лева.
 10. Цената на тръжната документация се заплаща на каса преди получаване на документацията. 11.Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати от 11.00 до 13.00 часа на 11.10.2023г. и 12.10.2023г., в присъствието на представител на „ТЕДИМПЕКС“ЕООД/л/, гр. Хасково и след представяне на документ за закупена тръжна документация.
 11. Офертните предложения /Заявления/ за участие в търга се приемат на адрес: София, ул. ул. “Московска” №27А, ет.1, ап.2.до 14.00 часа на 14.10.2023г.
 12. При неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе на 27.10.2023 г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 14:00 часа на деня, предхождащ датата на търга. В този случай, лицата, закупили тръжна документация и не подали предложения в срока по т.12, могат да подадат предложения за участие до датата и часа на повторния търг.

Споделете