Loading...

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на търговско предприятие на залогодателя “Еспе Енерджи България” АД

Дата на обявяване: 04.04.2024
Крайна дата за подаване на документи: 28.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ – „ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“АД, ЕИК 201614633

ПО РЕДА НА ЧЛ.37 /ЗОЗ/

“СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД, ЕИК 201841481, с адрес и седалище: гр.София 1407, бул. Черни връх 57, ет.11, офис 11, действащо чрез Изпълнителния си директор – Тодор Димитров Георгиев, в качеството на заложен кредитор и на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОЗ, ОБЯВЯВА и изнася за продажба заложеното търговско предприятие на залогодателя „ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК № 201614633, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Проданта се извършва на основание вписания особен залог върху търговското предприятие на залогодателя – „ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, в ТРРЮЛНЦ с номер: 20210412180344.

Върху изнесеното за публична продан търговско предприятие на залогодателя, има вписани следните особени залози в ТРРЮЛНЦ и ЦРОЗ:

– Залог на Търговско предприятие, вписан в ТРРЮЛНЦ с номер: 20210412180344.

– Залог на Търговско предприятие, вписан в ЦРОЗ с номер: 2021041900458.

Описание на продаваното търговско предприятие на залогодателя, съгласно чл.37, ал.4,т.2 /ЗОЗ/: Търговското предприятие на „ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК № 201614633, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, включва и две електрически фотоволтаични електроцентрали разположени съответно в с. Мокрище, област Пазарджик, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-16/29.11.2011 г., издадено от ДНСК-ОЦР-Пазарджик, и електроцентрала разположена в с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-31/28.06.2012 г., издадено от ДНСК-НСК-Плевен, ведно с всички недвижими и движими вещи собственост на залогодателя към тази дата.

ЦЕНАТА СЪГЛАСНО ЧЛ.37, АЛ.4, Т.3 /ЗОЗ/, Е В РАЗМЕР НА 6 661 983 лв. (шест милиона шестстотин шестдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и три) лева или равностойността им в евро по курса на БНБ – 3 406 565.75 евро (три милиона четиристотин и шест хиляди петстотин шейсет и пет евро и 75 евро цента), което е и минималната цена на продаваното имущество съгласно чл.37, ал.4,т.3 /ЗОЗ/. Продажната цена се внася от бъдещия купувач посочен в протокол за избора на купувач на заложеното имущество при спазване на чл.37, ал.2 /ЗОЗ/ по особената сметка на Депозитаря Панчо Радев при Уникредит Булбанк АД, IBAN BG56UNCR70001523687090, BIC код UNCRBGSF, с титуляр Панчо Радев.

Пазарната оценка на заложеното търговско предприятие към 01.02.2024 г., съгласно Доклад на оценка от 19.02.2024 г., е в размер на 6 412 652 лева, извършена от Росен Стоянов, оценител, притежаващ сертификат 500100782/2016 г. Копие от доклада на Оценката на предприятието, както и други документи свързани с продаваното търговско предприятие са на разположение на бъдещите купувачи в седалището на заложния кредитор: гр. София, бул. Черни връх 57, ет.11, офис 11.

Съгласно чл. 37, ал.4 т.5 /ЗОЗ/, публичната продан ще се проведе на адреса и седалището на заложния кредитор “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД, с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 57, ет. 11, офис 11, като започва на 04.04.2024 г. в началото на работния ден-10.00 часа, и завършва на 04.04.2020 г.- в 11.00 часа. След края на процедурата на продажбата се съставя протокол от нотариус за извършената процедура по продажба и избраният купувач.

Цялата документация, касаеща продаваното търговско предприятие на залогодателя може да се проучи и е на разположение в седалището на заложния кредитор “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД всеки ден от 9.00-17.00 часа, до 28.03.2024 г.

Задатък в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева) се внася предварително и най-късно до 17.00 часа на 28.03.2024 г. по сметка на Депозитаря Панчо Радев по сметка Уникредит Булбанк АД, IBAN BG56UNCR70001523687090, BIC код UNCRBGSF, с титуляр Панчо Радев.

Всеки кандидат-купувач посочва в писмен вид предложената от него цена с цифри и думи и подава писмено предложението си за закупуване на заложеното имущество по реда на чл.37, ал.4, т.6 /ЗОЗ/, с платежно за внесен задатък в запечатан плик. Краен срок за подаване на писмени предложения е 28.03.2024 г., до 17.00 часа. В случай на невнасяне на задатък до 17.00 часа на 28.03.2024 г. от кандидат-купувач, същият се дисквалифицира и не участва в процедурата за обявяване на купувач.

Предложенията се подават в канцеларията на офиса на “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД, с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 57, ет.11, офис 11, най-късно до 17.00 ч. на 28.03.2024 г., в писмен вид със свободен текст, в бял запечатан плик.

На 04.04.2024 г., след 11.00 часа, в офиса на “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД, с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 57, ет.11, офис 11, ще бъдат отворени направените писмени предложения от кандидат-купувачите, които следва да се явят лично или чрез упълномощен представител и да потвърдят направеното писмено предложение за закупуване на заложеното имущество, за да се счита за валидно то. За проведената продан се съставя протокол от нотариус, в който ще бъде обявен съответния купувач, закупуваното заложено имущество и цената. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се купувачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък.

Договорът по чл.15 /ТЗ/ за продажбата /прехвърлянето/ на търговското предприятие на залогодателя се сключва с обявения купувач по всяко време, но не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на съставяне от нотариуса на протокола за избор на купувач на заложеното търговско предприятие, като продажната цена следва да бъде платена при спазване на чл.37, ал.2 /ЗОЗ/, най-късно в деня на сключване на самия договор.

Споделете