Loading...

„Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“

Дата на обявяване: 24.10.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.11.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8 отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)

Решение за откриване на процедура /изпратено на 19.10.2016 г., публикувано в ОВ на ЕС на 22.10.2016 г., публикувано в профила на купувача на 24.10.2016 г./

Обявление за поръчка /изпратено на 19.10.2016 г., публикувано в ОВ на ЕС на 22.10.2016 г., публикувано в профила на купувача на 24.10.2016 г./

Документация /публикувана на 24.10.2016 г./

Разяснение /публикувано на 15.11.2016 г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 19.12.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 04.01.2017 г./

Доклад /публикуван на 23.01.2017 г./

Протокол 1 и Протокол 2 /публикувани на 23.01.2017 г./

Протокол 3 и Протокол 4 /публикувани на 23.01.2017 г./

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 23.01.2017 г./

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 16.03.2017г., публикувано в РОП на 20.03.2017г.)

Договор /публикуван на 20.03.2017/

Техническо предложение към договор /публикувано на 20.03.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 08.01.2018/

Споделете