Loading...

“Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката”

Дата на обявяване: 17.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 25.08.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8 отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката“.

Решение за откриване на процедура /изпратено на 14.07.2017 г., публикувано в профила на купувача на 17.07.2017 г./

Обявление за поръчка /изпратено на 14.07.2017 г., публикувано в профила на купувача на 17.07.2017 г./

Документация /публикувана на 17.07.2017 г./

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП /публикувана на 17.07.2017 г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 07.09.2017 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 06.10.2017 г./

Доклад /публикуван на 23.10.2017 г./

Протоколи от № 1 до № 4 /публикувани на 23.10.2017 г./

Решение за избор на изпълнител /публикувано на 23.10.2017 г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 11.12.2017 г., публикувано в РОП на 14.12.2017 г./

Договор /публикуван на 14.12.2017/

Допълнително споразумение 1 /публикувано на 23.04.2018/

Допълнително споразумение 2/публикувано в профила на купувача на 21.02.2019 г./

Обявление за приключване на договор /изпратено в РОП на 04.03.2020 г.,публикувано в РОП на 04.03.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 04.03.2020 г./

Споделете