Loading...

„Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“ по две обособени позиции

Дата на обявяване: 18.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 01.03.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. “Славянска” № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет:„Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономикатапо две обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката. Позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Публична покана /публикована на 18.02.2016г./

Приложения /публикувани на 18.02.2016г.

Разяснения от 26.02.2016г. /публикувани на 26.02.2016г./

Доклад на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите (качен на 29.03.2016 г.)

Протокол и Приложение № 1 към него (качени на 29.03.2016 г.)

Договор /публикуван на 18.04.2016/

Споделете