Loading...

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 23.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 06.06.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-11 от 05.06.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на икономиката.

Покана по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП (публикувана на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Техничиска спецификация (публикувана на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Примерен образец на банкова гаранция (публикувана на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Техническа оферта в СЕВОП (публикувано на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Ценова оферта в СЕВОП (публикувано на 23.05.2018 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 08.06.2018г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван на 15.06.2018г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 15.06.2018г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 15.06.2018г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 08.08.2018 г., публикувано в ОВ на ЕС на 11.08.2018 г., публикувано в РОП на 13.08.2018 г., публикувано в профила на купувача на 13.08.2018 г.)

Договор (публикуван в профила на купувача на 13.08.2018 г.)

Допълнително споразумение към договор /публикувано в профила на купувача на 07.01.2018 г./

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано в профила ан купувача на 17.05.2019/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 22.01.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 22.01.2020 г./

Споделете