Loading...

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 04.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 15.07.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-12 от 05.06.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, обособена позиция 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ на Централния орган за покупки, и допълнително споразумение № 2 от 19.04.2019г. за изменение на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на икономиката.

Покана по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП /публикувана в СЕВОП на 04.07.2019 г. и в профила на купувача/

Техническа спецификация/публикувана в СЕВОП на 04.07.2019 г. и в профила на купувача/

Проект на договор /публикуван в СЕВОП на 04.07.2019 г. и в профила на купувача/

ЕЕДОП /публикуван в СЕВОП на 04.07.2019 г. и в профила на купувача/

Техническа оферта в СЕВОП /публикувана в СЕВОП на 04.07.2019 г. и в профила на купувача /

Ценова оферта в СЕВОП /публикувана в СЕВОП на 04.07.2019 и в профила на купувача/

Протокол № 1 /публикуван в СЕВОП на 24.07.2019 г. и в профила на купувача/

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 01.08.2019 г. в профила на купувача/

Протоколи № 1-2 (публикувани в профила на купувача и в СЕВОП на 19.08.2019 г.)

Протоколи № 3-4 (публикувани в профила на купувача и в СЕВОП на 19.08.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 19.08.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 19.08.2019 г.)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 09.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка и съобщение за отказ от публикуване (обявлението е изпратено на 24.10.2019г. в РОП и на 25.10.2019г. е получен отказ на публикуване, публикувани в профила на купувача на 25.10.2019г.)

Споделете