Loading...

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“

Дата на обявяване: 15.02.2019

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с участие на външен експерт в подготовка на документация по обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“.

При подготовката на документацията за обществената поръчка е участвал Огнян Секирански, външен експерт от списъка на АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, под № ВЕ – 856, във връзка с договор № 4/10.01.2019г.

Лицето е взело участие при изготвянето на следните документи: методика за оценка; техническата спецификация; критерии за подбор; образец на техническо и ценово предложение, проекти на договори.

Доклад за извършена работа /публикуван в профила на купувача на 15.02.2019г./

Споделете