Loading...

„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 20.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-2 от 14.02.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” с две обособени позиции, по обособена позиция 1: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” на Централния орган за покупки (ЦОП) и допълнително споразумение № 1/ 05.11.2019 г., Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 20.02.2020 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 28.02.2020 г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 16.03.2020г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 16.03.2020г.)

Решение (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 16.03.2020г.)

10-дневният срок за обжалване на решението за избор на изпълнител започва да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г.

Договор /публикуван в профила на купувача на 26.05.2020 г./

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 20.05.2020г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 26.05.2020г. в РОП и профила на купувача)

Обявление за изменение (изпратено на 25.08.2020 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на на купувача на 28.08.2020 г.)

Допълнително споразумение № 1 (публикувано в РОП и в профила на купувача на 28.08.2020 г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.02.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 10.02.2021 г./

Споделете