Loading...

Отдаване под наем на офис-помещения, собственост на “Институт по маркетинг” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 21.09.2021

О Б Я В А

„Институт по маркетинг“ ЕООД обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения в административната сграда, собственост на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, както следва:

1. – ет. I-ви с начална наемна цена от 6.70 лв/кв м без ДДС – 6 броя офиси с обща квадратура от 254 кв м;

2. – ет. II-ри с начална наемна цена от 7 лв/кв м без ДДС – 9 бр. офиси с обща квадратура 462 кв м;

3. – ет. III-ти с начална наемна цена от 5.64 лв/кв м без ДДС – 8 бр. офиси с обща квадратура от 212 кв м;

4. – ет.V-ти с начална наемна цена от 5.00 лв/кв м без ДДС – 15 бр. офиси с обща площ от 626 кв м.

Дружеството разполага с охраняем паркинг за 100 коли.

Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, а за помещенията на III-я етаж – 5 (пет) години с оглед необходимия основен ремонт.

Търгът ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.30 часа в офиса на дружеството на ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, ет. 2 чрез предварително подадено писмено заявление от всеки участник в запечатан непрозрачен плик до 15.00 часа на 06.10.2021 г.

Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице.

Върху плика да се отбележи името на участника или упълномощеното лице и наименованието на обекта, за който се кандидатства. Кандидатите представят в плика освен документите за участие в търга и друг отделен по-малък непрозрачен плик, който да съдържа и ценовото предложение.

За участие в търга кандидатите внасят депозит в размер на 10 % от началната наемна цена за обекта по сметка № BG98STSA93000024858941, BIC: STSABGSF в Банка „ДСК“.

Определям стъпка на наддаване в размер на 10 на сто от началната цена.

Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно, до 5-то число на месеца.

Тръжната документация да бъде закупена от офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, ет. 2, срещу цена в размер на 100 (сто) лева без ДДС.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден във времето от 09.00 до 15.00 часа след предварителна заявка на тел.: 0877 313701.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в търга е 15.00 часа на 06.10.2021 г.

При неявяване на кандидати търгът се отлага за 09.11.2021 г. от 10.30 часа.

За контакти: тел. 0877 31 37 01

Споделете