Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на “Държавна консолидационна компания” ЕАД

Дата на обявяване: 30.11.2016

П Р О Т О К О Л

Днес 24.10.2016 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

1. Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2016 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2016 г.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев- болнични.

1. „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-86/20.10.2016 г., Изпълнителният директор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, г-н Ясен Спасов е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2016 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от Групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2016 г.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Сега” от 05.10.2016 г., 4 (четири) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 29 970 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 3 297 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 690 часа.

2. Регистриран одитор Доц. д-р Али Али Вейсел, гр. София, диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 29 500 лв,. без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 3 260 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 605 часа.

3. Регистрираните одитори Ангелина Калинова Атанасова – диплом № 0056 от списъка на регистрираните одитори членове на ИДЕС, Радка Маринова Боевска – диплом № 0270, Мария Атанасова Вълканова – диплом № 0285 и Севдалина Велкова Паскалева – диплом № 0410, съдружници в предприятие „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, гр. София.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 28 470 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 3 860 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации –1 075 часа.

4. Регистриран одитор Юлияна Иванова Попова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 60 900 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 2 082 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 354 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – регистрационен № 0410:

– Обща цена за одита – 6.65 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1.71 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0.64 т.

– Обща оценка на офертата – 9,00 т. – 3-то място

2.По офертата на регистрирания одитор доц.д-р Али Али Вейсел, гр. София – диплома № 0717:

– Обща цена за одита –6.76 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1.69 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0.56 т.

– Обща оценка на офертата – 9,01 т. – 2-ро място

3.По офертата на регистрираните одитори Ангелина Калинова Атанасова – диплом № 0056 от списъка на регистрираните одитори членове на ИДЕС, Радка Маринова Боевска – диплом № 0270, Мария Атанасова Вълканова – диплом № 0285 и Севдалина Велкова Паскалева – диплом № 0410, гр. София – регистрационен № 0575:

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2.00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

– Обща оценка на офертата – 10.00 т. – 1-во място

4.По офертата на регистрирания одитор Здравка Огнянова Щракова, гр. София – регистрационен № 0410:

– Обща цена за одита – 3.27 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1.08 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0.33 т.

– Обща оценка на офертата – 4.68 т. – 4-то място

Комисията класира офертата на регистрираните одитори Ангелина Калинова Атанасова – диплом № 0056 от списъка на регистрираните одитори членове на ИДЕС, Радка Маринова Боевска – диплом № 0270, Мария Атанасова Вълканова – диплом № 0285 и Севдалина Велкова Паскалева – диплом № 0410 с обща оценка 9.33 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрираните одитори Ангелина Калинова Атанасова – диплом № 0056 от списъка на регистрираните одитори членове на ИДЕС, Радка Маринова Боевска – диплом № 0270, Мария Атанасова Вълканова – диплом № 0385 и Севдалина Велкова Паскалева – диплом № 0605, съдружници в предприятие „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, гр. София за одитори на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София за 2016 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 28 470 лв., работни часове за проверка и заверка – 3 860 часа и работни часове за текущи консултации – 1 075 часа.

Съветът на директорите на дружеството да бъде уведомен писмено, в рамките на правомощията си да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на дружества от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

Споделете