Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „БАЕЗ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 09.11.2017

П Р О Т О К О Л

Днес 09.10.2017 г. Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2017 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2017 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Николай Методиев.

Отсъства: Силвия Таскова – в отпуск.

1.„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

С писмо вх. № 94-М-391/28.09.2017 г., Одитният комитет на „БАЕЗ” ЕАД на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката документи и предложение за избиране на одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2017 година.

Към преписката е приложен Протокол № 61 от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, проведено на 24.08.2017 г. на което са разгледани две оферти от регистрирани одитори, постъпили в дружеството в затворени пликове и в регламентирания срок, след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представените оферти са от:

1.Одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, рег. № 032 от регистъра на одиторските предприятия, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 29 040 лв., с включен ДДС;

– Работни часове за проверка и заверка – 472 часа;

– Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

2. Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, гр. София, рег. № 023 от регистъра на одиторските предприятия, членове на ИДЕС;;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 17 928 лв., с включен ДДС;

– Работни часове за проверка и заверка – 488 часа;

– Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.

Съгласно чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните дружества избират одитори след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.

На свое заседание проведено на 25.09.2017 г., Комисията за финансов надзор е взела решение по т. 17 от дневния ред, че съгласува избора на „БАЕЗ на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул Одит“ ООД като одитори, които до извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 година.

На основание гореизложеното, Одитният комитет на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката да назначи ОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София и ОП „Бул Одит“ ООД, за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД, които до извършат независим финансов одит на ГФО за 2017 година.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД препоръка за избор на одитори отговаря на изискванията и предлага кандидатурите на ОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, регистр. № 032 и ОП „Бул Одит“ ООД, регистр. № 023 от списъка на регистрираните одиторски дружества, членове на ИДЕС, за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД за 2017 г. при условията посочени в офертите.

Споделете