Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 29.09.2017

П Р О Т О К О Л

Днес 21.08.2017 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2017 г., проведе заседание при следния дневен ред:

1. Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., на групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев

С писмо № 26-00-50/16.08.2017 г., Изпълнителният директор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, г-н Ясен Спасов е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети за 2017 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Сега” от 28.07.2017 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 38 070 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 4 417 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 635 часа.

2. Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД, гр. София, ригистрационен № 0165 от публичния регистър на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 37 980 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 5 150 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 1 605 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – регистрационен № 0410:

– Обща цена за одита – 6,98 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,72 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,40 т.

– Обща оценка на офертата – 9,10 т. – 2-ро място

2. По офертата на Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД, гр. София, ригистрационен № 0165

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 10.00 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД, гр. София с обща оценка 10,00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София, ригистрационен № 0165 от публичния регистър на „ИДЕС“ за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София за 2017 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 37 980 лв., работни часове за проверка и заверка – 5 150 часа и работни часове за текущи консултации – 1 605 часа.

Съветът на директорите на дружеството да бъде уведомен писмено, в рамките на правомощията си да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София.

Споделете