Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017

П Р О Т О К О Л

Днес 15.08.2017 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2017 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-50/10.08.2017 г., изпълнителният директор на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, инж. Стефан Фурнаджиев, е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Монитор” от 21.07.2017 г., една оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок, в затворен и запечатан плик и декларация от изпълнителния директор, че офертата не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта от:

1.Одиторско предприятие „Константинов одит“ ЕООД, гр. Сливен, представлявано от регистрирания одитор Деян Венелинов Константинов, диплома № 0652 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 1 350 лв.;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 50 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 1 часа.

Комисията костатира, че е спазена процедурата за избор на одитори и поради липса на други оферти предлага кандидатурата на ОП „Константинов одит“ ЕООД, гр. Сливен, представлявано от регистрирания одитор Деян Венелинов Константинов, диплома № 0652 от списъка на регистрираните одитори за одитор на „ЕКО Антрацит“ ЕАД, гр. София за 2017 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита 1 350 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 50 часа и работни часове за текущи консултации – 1 час.

Споделете