Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКО ЕЛ” ЕАД(л), гр. Плевен

Дата на обявяване: 19.12.2017

П Р О Т О К О Л

Днес, 05.12.2017 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2017 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /в ликвидация/, гр. Плевен.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Николай Методиев, отсъства Силвия Таскова в отпуск.

С писмо вх. № 26-00-50/04.12.2017 г., ликвидаторът на „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /Л/, гр. Плевен, г-жа Вероника Величкова е представила в Министерство на икономиката, материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на Министъра на икономиката, като към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „Посоки“ – Плевен, една оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок в затворен и запечатан плик и декларация от управителя, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта, както следва:

1. Регистриран одитор Илияна Петрова Баева, гр. Плевен – диплом № 0126 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 1 500 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 30 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 13 часа.

Комисията констатира, че са спазени изискванията на процедурата за избор на одитор и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Илияна Петрова Баева, гр. Плевен – диплом № 0126 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /Л/, гр. Плевен за 2017 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита 1 500 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 30 часа и работни часове за текущи консултации – 13 часа.

Споделете