Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.08.2017 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2017 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо № 26-Е-332/04.08.2017 г., управителят на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София, г-н Вельо Илиев е представил в Министерство на икономиката, материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на Министъра на икономиката, като към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „Монитор“ от 20.07.2017 г., една оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок в затворен и запечатан плик и декларация от управителя, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта, както следва:

  1. Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 940 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 172 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 56 часа.

Комисията констатира, че са спазени изискванията на процедурата за избор на одитор, получената оферта отговаря на изискванията на възложителя и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, , гр. София за 2017 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита 940 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 172 часа и работни часове за текущи консултации – 56 часа.

Споделете