Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 20.09.2018

П Р О Т О К О Л

Днес 24.08.2018 г., Комисията назначена със Заповед № РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори и специализирани одиторски предприатия, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2018 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет за 2018 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., на групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев

1. „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-51/22.08.2018 г., Изпълнителният директор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, г-н Ясен Спасов е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети за 2018 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, на Групата „Авионамс“ АД и Групата „Монтажи“ ЕАД.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Сега” от 07.08.2018 г., един брой оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок, в затворен и запечатан плик и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта от:

Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД, гр. София, ригистрационен № 0165 от публичния регистър на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 38 990 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 5 635 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 1 655 часа.

Освен горните показатели, изискванията на възложителят „ДКК“ ЕАД за участие в конкурса са:

  1. Участникът да разполага с екип от най-малка пет експерта, от които минимум двама са регистрирани одитори, а останалите трима следва да притежават професионално квалификация магистър в област стопански или правни науки и професионален опит в областта на счетоводството, одита или вътрешния контрол.
  2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества или групи:

– С персонал над 2 000 човек

– Сума на актива по-голяма от 200 млн. лв.

– Нетни приходи от продажби на годишна база – повече от 200 млн. лв.

3. Да е извършвал независим финансов одит на консолидирани финансови отчети.

Съгласно приложените документи от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД, гр. София, одиторското дружество отговаря на горните изисквания

Комисията констатира, че предложената оферта отговаря на изискванията поставени от възложителя „ДКК“ ЕАД и предлага кандидатурата на Одиторско дружество „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София, ригистрационен № 0165 от публичния регистър на „ИДЕС“ за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София за 2018 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 38 990 лв., работни часове за проверка и заверка – 5 635 часа и работни часове за текущи консултации – 1 655 часа, който да извърши независим финансов одит на индивидуалните и консолидирани финансови отчети на „ДКК“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества.

Съветът на директорите на дружеството да бъде уведомен писмено, в рамките на правомощията си да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София, Групата „Авионамс“ АД и Групата „Монтажи“ ЕАД.

Споделете