Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „Мини Перник” ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 12.11.2018

П Р О Т О К О Л

Днес 01.11.2018 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2018, определена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г. на министъра на икономиката, проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

„Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник

С писмо входящ № 26-00-51/30.10.2018 г. ликвидаторът на „Мини Перник” ЕАД /л/, гр. Перник, е представил в Министерството на икономиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ”, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обява във вестник „Съперник” от 18.10.2018 г., 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, заведени в деловодството на дружеството, постъпили в указания в обявата срок и декларация от ликвидатора, че пликовете с подадените оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Одит Консулт МД“ЕООД.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 4000 лв. без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 120 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 100 часа.

2. Регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Н. Д. А. Одитфинанс“ ЕООД, гр. София.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 3500 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 0 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

3. Регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр. София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД.

Офертата съдържа:

-Обща цена на одита – 2500 лв., без ДДС;

-Брой на работни часове за проверка и заверка – 83 часа;

-Брой на работни часове за текущи консултации –150 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

– Обща цена за одита – 4,38 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,67 т.

– Обща оценка на офертата – 7,05 т. – 2-ро място

2.По офертата на регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

– Обща цена за одита – 5,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

– Обща оценка на офертата – 5,00 т. – 3-то място

3.По офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,38 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 9,38 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София – регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД, с обща оценка 9.38 точки на първо място.

На основание гореизложеното и след направените разисквания Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на дипломиран експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, регистрационен № 0409 и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД, за одитор на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник за 2018 г., при условията, посочени в офертата – обща цена на одита 2 500 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 83 часа и брой работни часове за текущи консултации – 150 часа.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол е приложена сравнителна таблица за оценка на подадените оферти.

Споделете