Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „НКИЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.01.2019

П Р О Т О К О Л

Днес 12.12.2018 г. Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2018 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет за 2018 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., на групата „Национална компания индустриални зони“.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев

1. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-51/04.12.2018 г., изпълнителният директор на „НКИЗ“ ЕАД е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. на дружествата от групата „НКИЗ“ ЕАД, гр. София.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Сега” от 12.11.2018 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

На основание гореизложеното, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Маргарита Ташева Радева, гр. София – диплом № 0134 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 550 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 600 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 250 часа.

2. Регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София, диплом № 0776 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 800 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 500 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 350 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Маргарита Ташева Радева, гр. София:

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,71 т.

– Обща оценка на офертата – 9,71 т. – 1-во място

2. По офертата регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София:

– Обща цена за одита – 6,38 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,66 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 9,04 т. – 2-ро място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Маргарита Ташева Радева, гр. София с обща оценка 9,71 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Маргарита Ташева Радева, диплома № 0134 от публичния регистър на „ИДЕС“ за одитор на „НКИЗ” ЕАД, гр. София за 2018 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 2 550 лв., работни часове за проверка и заверка – 600 часа и работни часове за текущи консултации – 250 часа.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол е приложена сравнителна таблица за оценка на подадените оферти.

Споделете