Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2019 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 17.01.2020

П Р О Т О К О Л

Днес 09.12.2019 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-273/19.02.2019 година за анализ, оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2019 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова, Румяна Граховска и Николай Методиев.

1.„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

С писмо вх. № 26-00-50/29.11.2019 г., Одитният комитет на „БАЕЗ” ЕАД на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката документи и предложение за избиране на одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2019 година.

Към преписката е приложен Протокол № 76 от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, проведено на 30.10.2019 г. на което са разгледани две оферти от регистрирани одитори, постъпили в дружеството в затворени пликове и в регламентирания срок, след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представените оферти са от:

1.Одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, гр. София, рег. № 173 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 35 820 лв., с включен ДДС;

– Работни часове за проверка и заверка – 585 часа;

– Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

2. Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, гр. София, рег. № 023 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 16 020 лв., с включен ДДС;

– Работни часове за проверка и заверка – 435 часа;

– Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/.

Съгласно чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните дружества избират одитори след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.

На свое заседание, Комисията за финансов надзор е взела решение № 1246 – ОЗ от 28.11.2019 г., с което утвърждава „Бул Одит“ ООД и „РСМ БГ“ ООД за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД, които до извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 година и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане.

На основание гореизложеното, Одитният комитет на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката да назначи „Бул Одит“ ООД и „РСМ БГ“ ООД за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД, които до извършат независим финансов одит на ГФО за 2019 година.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД препоръка за избор на одитори отговаря на изискванията и предлага кандидатурите „Бул Одит“ ООД, регистр. № 023 и „РСМ БГ“ ООД регистр. № 173 от списъка на регистрираните одиторски предприятия, членове на ИДЕС, за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД за 2019 г. при условията посочени в офертите.

Споделете