Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2019 г. на „Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица

Дата на обявяване: 10.09.2019

П Р О Т О К О Л

Днес 21.08.2019 г., Комисията назначена със Заповед № РД-16-273/19.02.2019 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори и специализирани одиторски предприятия, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2019 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на „Панагюрски мини“ ЕАД /в ликвидация/, с. Елшица за 2019 г.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова, Румяна Граховска и Николай Методиев.

1. „Панагюрски мини“ ЕАД /в ликвидация/, с. Елшица

С писмо № 26-00-50/14.08.2019 г,. ликвидаторът на „Панагюрски мини“ ЕАД /л/, г-н Иван Маринов е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, изменена и допълнена с № РД-16-1096/12.12.2015 г., изм. и доп. РД-16-1219/11.10.2018 г., изм. и доп. РД-16-1369/14.11.2018 г. изм. и доп. РД-16-109/29.01.2019 г., към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Телеграф” от 24.07.2019 г., един брой оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок, в затворен и запечатан плик и декларация от ликвидатора, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта от:

  1. Регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, гр. София- диплом № 0605 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 900 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка- 60 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 25 часа.

Комисията констатира, че предложената оферта отговаря на изискванията на възложителя и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Севдалина Велкова Паскалева, гр. София- диплом № 0605, за одитор на „Панагюрски мини“ ЕАД /в ликвидация/, с. Елшица за 2019 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 900 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 60 часа и работни часове за текущи консултации – 25 часа.

Споделете