Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 22.02.2021

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.01.2021 г., Комисията назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020 година за анализ, оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2020 г. на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2020 година.

На заседанието присъстваха: Ралица Григорова, Силвия Таскова, Румяна Граховска и Николай Методиев.

1. БАЕЗ ЕАД, гр. София

С писмо вх. № 94-М-13/15.01.2020 г., Одитният комитет на БАЕЗ ЕАД на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката документи и предложение за извършване на съвместен одит на Годишния финансов отчет за 2020г. и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр. София и ценови оферти на регистрираните одитори.

Към преписката е приложен Протокол № 87/14.01.2021г. от заседание на Одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, на което са разгледани две оферти от регистрирани одитори, постъпили в дружеството в затворени пликове и в регламентирания срок, след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представените оферти са от:

1.Одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, гр. София, рег. № 173 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 46 860 лв., с включен ДДС;

– Брой работни часове за проверка и заверка на ГФО за 2020 и договорените процедури – 545 часа;

– Брой работни часове за текущи консултации – 30 часа.

2. Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, гр. София, рег. № 023 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;;

Офертата съдържа следните параметри:

– Обща цена за одита – 7 560 лв., с включен ДДС;

– Брой работни часове за проверка и заверка на ГФО за 2020 г. и договорените процедури – 300 часа;

– Брой работни часове за текущи консултации – 30 часа.

В изпълнение на чл. 101 от Кодекса за застраховането Годишния финансов отчет за 2020г. и годишните справки, доклади и Приложения по чл. 126 от КЗ се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.

В съответствие с Приложение № 3 към чл. 7, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция ИОУДУ, офертите са оценени според базовите реквизити:

Показатели

Кандидати

Обща цена с ДДС

Брой часове за проверка

Брой часове за консултации

Обща

оценка

Класиране

тежест 70%

тежест 20%

тежест 10%

БУЛ ОДИТ

ООД

7 560.00 7.00

300 1.10

30 1.00

9.10

1- во

РСМ БГ ООД

46 860.00 1.13

545 2.00

30 1.00

4.13

2-ро

На основание изискванията на чл. 101а от Кодекса за Застраховане и чл.108 ал.1, т.6 от ЗНФО, Одитният комитет е предложил за съгласуване на Комисията за финансов надзор (КФН) следните две одиторски дружества за извършване на съвместен одит на ГФО на БАЕЗ ЕАД за 2020 година и изпълнение на Договорени процедури за отчетната 2020 година в изпълнение на чл.126 от Кодекса за Застраховане съгласно МСССУ 4400:

1. Одиторско предприятие „БУЛ ОДИТ“ ООД

2. Одиторско предприятие „РСМ БГ ”ООД

На свое заседание, Комисията за финансов надзор е взела решение № 53 – ОЗ от 28.01.2019 г., с което утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121448965 и „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206 като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ, които до извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД.

Одитният комитет на БАЕЗ ЕАД предлага на Едноличния собственик на капитала да назначи цитираните две одиторски дружества за извършване на съвместен одит на ГФО на БАЕЗ ЕАД за 2020 година и изпълнение на Договорени процедури за отчетната 2020 година съгласно МСССУ 4400 в изпълнение на чл.126 от Кодекса за Застраховане.

В изпълнение на приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организацията на дейността в Дирекция ИОУДУ, Комисията извърши проверка на предложените одиторски дружества и установи, че „БУЛ ОДИТ“ ООД, с регистрация № 023 и „РСМ БГ“ ООД с регистрация № 173 са включени в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на БАЕЗ ЕАД препоръка за избор на одитори отговаря на изискванията и предлага кандидатурите на „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД за одитори на „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД за 2020 г. при условията посочени в офертите.

Споделете