Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „Държавна консолидационна компания” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.11.2020

П Р О Т О К О Л

Днес 04.11.2020 г., Комисията назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020 година на министъра на икономката, да разглежда, оценява и класира получените оферти от регистритани одитори и специализирани одиторски предприятия, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие ва капитала за 2020 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., на групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и на годишните финансови отчети на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД за 2020 година и консолидирания финансов отчет на групата “Монтажи“ ЕАД за 2020 г.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев, Ралица Григорова и Румяна Граховска. Отсъства – Силвия Таскова.

1. „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

С писмо вх. № 26-00-49/30.10.2020 г., изпълнителният директор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, г-н Ясен Спасов е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети за 2020 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и Групата „МОНТАЖИ“ ЕАД.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитор.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, изменена и допълнена № РД-16-1096/12.12.2015 г., изм. и доп. РД-16-1219/11.10.2018 г., изм. и доп. РД-16-1369/14.11.2018 г. изм. и доп. РД-16-109/29.01.2019 г., към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “24 часа” от 15.10.2020 г., един брой оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок, в затворен и запечатан плик и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта от:

Одиторско дружество „EМ ДЖИ АЙ ДЕЛТА“ ООД, гр. София, ригистрационен № 177 от публичния регистър на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на всички одити – 129 000 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка за всички одитирани обекти – 8 450 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации за всички одитирани обекти, включително в областта на вътрешния одит – 2 300 часа.

Освен горните показатели, изискванията на възложителят „ДКК“ ЕАД за участие в конкурса са:

  1. Участникът да разполага с екип от най-малка пет експерта, от които минимум двама са регистрирани одитори, а останалите трима следва да притежават професионално квалификация магистър в област стопански или правни науки и професионален опит в областта на счетоводството, одита или вътрешния контрол. Минимум един от експертите да притежава международен сертификат за вътрешен одитор – CIA.
  2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества или групи:

– С персонал над 100 човека.

– Сума на актива по-голяма от 20 млн. лв.

– Нетни приходи от продажби на годишна база – по-големи от 20 млн. лв.

  1. Да е извършвал независим финансов одит на консолидирани финансови отчети.
  2. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от ППЗПП.
  3. Одиторът не следва да е бил през текущия или предходния отчетни периоди отговорен одитор или член на одиторски екип извършващ одит на дружества, произвеждащи или търгуващи със специални стоки /оръжие, боеприпаси, бойна и специална техника и др./.
  4. Участникът не следва да има неуредени договорни отношения с ДКК ЕАД.

Съгласно приложените документи от „EМ ДЖИ АЙ ДЕЛТА“ ООД, гр. София, одиторското дружество отговаря на горните изисквания.

Комисията констатира, че предложената оферта отговаря на изискванията поставени от възложителя „ДКК“ ЕАД и предлага кандидатурата на Одиторско дружество „EМ ДЖИ АЙ ДЕЛТА“ ООД, гр. София, ригистрационен № 177 от публичния регистър на „ИДЕС“ за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София за 2020 г., при условията предложени в офертата – обща цена за всички одити 129 000 лв., работни часове за проверка и заверка за всички одитирани обекти – 8 450 часа и работни часове за текущи консултации за всички одитирани обекти – 2 300 часа, който да извърши независим финансов одит на индивидуалните и консолидирани финансови отчети на „ДКК“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества.

Съветът на директорите на дружеството да бъде уведомен писмено, в рамките на правомощията си да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София и Групата „МОНТАЖИ“ ЕАД.

Споделете